بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران

بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران

بررسی وجود و تعیین هویت فاکتورهای پاتوژنیسته در سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول : مقدمه۱-۱-بیان مسئله۲۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق۳۱-۳-اهداف تحقیق۴۱-۴-فرضیه های تحقیق۴۱-۵-تاریخچه اشرشیا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱-۵-۱-خانواده انتروباکتریاسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱-۵-۲-اشرشیا…

READ  طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از واكسن سياه سرفه
550 بازدید