دانلود مقاله پیش بینی بارش باران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی pdf

دانلود مقاله پیش بینی بارش باران با شبکه عصبی مصنوعی

دانلود مقاله پیش بینی بارش باران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نوع فایل : پی دی اف pdf

حجم فایل : 1.5 مگابایت

تعداد صفحات : 34

ارسال کننده : محسن جعفری

رمز در صورت نیاز: fbsep7.ir

توضیحات کوتاه دانلود مقاله پیش بینی بارش باران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

در سالهاي اخیر خسارتهاي ناشی از سیل در بسیاري از مناطق جهان رشد صعودي داشته است که بارشهاي غیر مترقبه به عنوان
یک عامل تهدید کننده در احتمال وقوع سیل محسوب می شود. پیش بینی بارش در مدیریت و هشدار معضل سیل نقش مهمی بر
عهده دارد. به منظور جلوگیري از خسارات ناشی از سیل و سعی در کنترل ومهار آن ضرورت ، اهمیت پیش بینی بارش امري اجتناب
ناپذیر به نظر می رسد. زیرا با اطلاع از میزان بارندگی ، می توان امکان وقوع سیل را در منطقه پیش بینی و اقدامات لازم را به عمل
آورد. در مناطق آسیب پذیر ، ایجاد یک ساختارهاي دفاعی در برابر سیل مهم و جدي است و پیش بینی به موقع بارش نیز عاملی بوده
که براي مقابله با سیل و اهداف مدیریتی آن از اهمیت بیشتري برخوردار است. با توجه به اینکه پیش بینی بارش تابع عوامل عوامل
بسیاري از جمله فشار ، دما ، باد و … می باشد ، و همچنین محدودیت هایی از قبیل نبود اطلاعات بارش در مقیاس هاي زمانی و
مکانی مناسب ، استفاده از روش هاي معمول از پیچیدگی هاي زیادي برخوردار است. تحلیل نتایج خروجی مدل شبکه عصبی نشان
داده که این مدل توانایی بهتر و دقت بالایی براي پیش بینی بارش نسبت به روش هاي آماري معمول داشته است و با افزایش فاکتورهاي
ورودي ، شبکه دقت بالاتري را در پیش بینی ارائه می دهد در صورتی که اگر شبکه ورودي کمتري داشته باشد خطاي بیشتري را دارا می باشد.

فهرست دانلود مقاله پیش بینی بارش باران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقدمه
تشریح موقعیت مکانی
مواد و روش کار
شرح راه کار اول
نحوه ورود داده ها
نمودار شماتیک شبکه عصبی مصنوعی
خروجی شبکه عصبی مصنوعی
خروجی تحلیل و آنالیز نتایج داده ها
پیشنهاد هایی برای تحقیق بیشتر
معیارهای صحت نتایج و روش حل
مبانی شبکه های عصبی مصنوعی
آمار بارش ماهیانه ایستگاه هواشناسی کرمان
معیار تعیین پیش بینی پذیر بودن داده های بارش

 

عکس هایی از فایل :

دانلود مقاله پیش بینی بارش باران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، مقاله رایگان ، دانلود پروژه ، الگوریتم باران ، شبکه عصبی باران ، شبیه سازی شبکه عصبی ، الگوریتم پیش بینی بارش باران ،

دانلود مقاله پیش بینی بارش باران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، مقاله رایگان ، دانلود پروژه ، الگوریتم باران ، شبکه عصبی باران ، شبیه سازی شبکه عصبی ، الگوریتم پیش بینی بارش باران ،

 

 بینی بارش باران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ، مقاله رایگان ، دانلود پروژه ، الگوریتم باران ، شبکه عصبی باران pdf ،
شبیه سازی شبکه عصبی ، الگوریتم پیش بینی بارش باران ،الگوریتم پیش بینی بارش باران ، دانلود مقاله شبکه عصبی مصنوعی ، روش های پیش بینی باران ppt ،

 

دانلود فایل مقاله :  لینک دانلود            رمز فایل: fbsep7.ir                حجم فایل : 1.5 مگابایت

 

مطالب مرتبط :