ورم پستان گاو شیری و عوامل بروز آن و راه های پیشگیری از گسترش آن

ورم پستان گاو

نکاتی در مورد ورم پستان گاو شیری

 

برای ساده کردن این موضوع بی نهایت پیچیده، ورم پستان گاو به دو بخش تقسیم می شود، ورم پستان ناشی از عوامل واگیردار که در غده پستانی قرار دارند و می توانند بوسیله ماشین شیردوشی و شیردوشها پخش شوند، و ورم پستان ناشی از عوامل محیطی که بصورت طبیعی باعث ایجاد عفونت در غده پستانی نمی شوند اما زمانی که محیط نگهداری گاو، سرپستانها و پستانها (یا آسیبهای مربوط به این قسمتها) یا ماشین شیردوشی، آلوده به این ارگانیسمها شوند و این میکروبها به مخزن سرپستان دسترسی پیدا کنند، می توانند باعث ایجاد ورم پستان شوند.

 

  • ارگانیسمهای واگیردار شایع شامل Streptococcus agalactiae، Streptococcus dysgalactiae، Staphylococcus aureus، و گونه های Mycoplasma sp. می باشند.
  • ارگانیسمهای محیطی شامل Escherichia coli، Klebsiella pneumonia، Enterobacter aerogenes، Serratia sp.، Proteus sp.، Pseudomonas sp.، و سایر استافیلوکوکهای گرم منفی، کوآگولاز منفی؛ استرپتوکوکهای محیطی، مخمرها یا قارچها، Prototheca، pyogenes، وorynebacterium bovis می باشند.

 

از دیدگاه درمانی، مدنظر قرار دادن محلی که (یعنی موارد 3-1) بالاترین غلظت ارگانیسمهای عفونی ممکن است وجود داشته باشد، مفید است چرا که این نکته در تعیین احتمال موفقیت درمان با درمانهای داخل پستانی، طول دوره درمانی مورد نیاز، و لزوم استفاده یا عدم استفاده از آنتی بیوتیک درمانی عمومی مفید است:

  1. شیر و سلولهای پوششی داخل پستان ( agalactiae، تحت گونه های استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی،
    و S. dysgalactiae)
  2. بافتهای عمقی غده پستانی ( aureus، Streptococcus uberis، و A. pyogenes)
  3. عفونت همزمان پستان و سایر ارگانهای بدن (کلی فرمها)

 

 

ورم پستان گاو شیری

ورم پستان گاو شیری

ارگانیسمهای واگیردار

ارگانیسمهای واگیر دار بوسیله فرایند شیردوشی، ماشین شیردوشی آلوده، و دستان شیردوشها پخش می شوند. باکتری
S. agalactiae نمونه مشخصی از این گروه از باکتریهاست چرا که بسیار واگیردار است ساکن اجباری غده پستانی است.

اگرچه این باکتری به بافت غده ای پستان حمله نمی کند و باعث ایجاد فیبروز و آبسه مانند S. aureus نمی شود، باکتری

S. agalactiae در سطوح بافت پوششی پستان ساکن و تکثیر می شود و باعث ایجاد ورم پستان تحت بالینی یا بروز متناوب

علایم بالینی ورم پستان می گردد. باکتری S. dysgalactiae به میزان باکتریS. agalactiae واگیردار نیست اما روشهای

پخش آن در گله مشابه است. باکتری S. aureus احتمالا بدترین ارگانیسم باکتریایی واگیردار است چرا که باعث ایجاد

عفونتهای عمیق مزمن در غدد پستانی می گردد و درمان آن بی نهایت دشوار است. شایع ترین ارگانیسم واگیردار عامل

عفونتهای جدید در دوماهه اول شیردهی می باشد. ارگانیسمهای باکتریایی واگیردار قادر به ایجاد ورم پستانهای تحت

بالینی هستند که منجر به کاهش تولید شیر می گردند.

 

خسارتهای مالی

تخمین خسارتهای مالی ناشی از ورم پستان گاو تحت بالینی اغلب در سخنرانی ها نقل می شود یا در منابع عمومی یا

دامپزشکی تخمین زده می شود. اگرچه نمای واقعی خسارتها مالی مورد شک است، هرکسی که با صنعت تولیدشیر

در ارتباط است واقعا می داند که خسارتهای اقتصادی قابل توجهی در ارتباط با ورم پستان تحت بالینی مزمن وجود

دارد. این خسارتها شامل تولید غیرواقعی، هزینه های دارو و دورریختن شیر، تحمیل جریمه های کیفیت شیر در نتیجه

بالا رفتن شمارش سلولهای سوماتیک (SCC) یا شمارش تعداد باکتریها در محیط کشت می باشد.

تخمین زده شده است که به ازاء دوبرابر شدن تعداد سلولهای سوماتیک از 50000 سلول در هر میلی لیتر شیر، تقریبا

5/0 کیلوگرم شیر در روز کاهش می یابد.

 

اعمال مسائل بهداشتی مناسب در طی آماده سازی پستان و شیردوشی، استفاده از غوطه ورسازی سرپستان بعد از

شیردوشی، جداکردن یا حذف گاوهای آلوده، درمان مناسب موارد بالینی، نگهداری و شستشوی مرتب ماشین شیردوشی،

و درمان گاوهای خشک، نکات کلیدی در کنترل ارگانیسمهای باکتریایی واگیردار هستند.

درمان ورم پستان مایکوپلاسمایی ممکن است غیرممکن باشد مگر اینکه بصورت خودبخودی درمان شود.

بنابراین اهمیت اعمال نکات گفته شده برای کاهش وقوع عفونتهای جدید بیشتر می شود، و جداسازی یا حذف گاوهای

آلوده ضروری می باشد.

ارگانیسمهای محیطی:

بهترین راهکارها برای پیشگیری از عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای محیطی ایجاد بستر تمیز، محل نگهداری تمیز،

جلوگیری از ایجاد محیط مرطوب ازجمله جمع شدن پهن و لجن، آماده سازی مناسب پستان برای شیردوشی،

شیردوشی پستانهای خشک شده بعد از فرایند آماده سازی، کنترل مگسها، کاهش آسیبهای انتهای سرپستان،

و اعمال روش شیردوشی مناسب می باشد. غوطه ورسازی سرپستان و درمان گاوهای خشک اثر کمتری بر

باکتریهای محیطی دارند، اما استفاده از مسدودکننده های سرپستان تاثیر متوسطی دارد.

 

استافیلوکوکهای کوآگولاز

استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی خصوصیات پاتوژنهای محیطی و واگیردار را دارند. اگرچه این باکتریها ساکنین طبیعی

غده پستانی نیستند، بر روی پوست سرپستان، انتهای سرپستان، محلهای آسیب دیده سرپستان، و دست شیردوشها

ساکن و تکثیر می شوند. بنابراین این باکتریها بصورت مکانیکی پخش می شوند و خطرات اصلی را در گاوهای مبتلا

به آسیبهای انتهای سرپستان ایجاد می کنند. همچنین نشان داده شده است که این باکتریها متعاقب نیش زدگی مگسها،

باعث عفونت انتهای سرپستان می شوند و بنابراین ممکن است عامل اصلی ورم پستان تلیسه ها باشند.

 

مشخص نیست که چگونه ارگانیسمهای گرم مثبت وارد پستان تلیسه ها قبل از زایمان می گردند. احتمال می رود که

این باکتریها از طریق انتهای سرپستان وارد می شوند و معمولا همان سویه هایی هستند که در پستان تلیسه ها یا در

شیر ورم پستانی گاوهای شیرده یافت می شوند. وقوع عفونتهای پیش از زایمان در بعضی از تلیسه ها تا بیش از 30%

ممکن است برسد. یک تزریق داخل پستانی آنتی بیوتیک مناسب، از قبیل پیرلی مایسین، 10 تا 14 روز قبل از زایمان

می تواند میزان عفونت را کاهش دهد.

ارگانیسمهای محیطی که به غده پستانی حمله می کنند باعث ایجاد ورم پستان بالینی می شوند که ممکن است فوق

حاد یا حاد باشد. همچنین بعضی از این ارگانیسمها قادر به ایجاد عفونت مزمن غده پستانی هستند. در ابتدا ارگانیسمهای

محیطی بایستی در محیط گاو وجود داشته باشند و سپس فرصتی را برای حمله به پستان به دست آورند و بر مکانیسمهای

دفاعی طبیعی سرپستان و پستان غلبه کنند تا باعث ایجاد عفونت در پستان گردند.

دوره خشکی

دوره خشکی بعنوان دوره مهمی برای عفونتهای جدید داخل پستانی ناشی از پاتوژنهای محیطی از جمله S. uberis، و
E. coli درنظر گرفته می شود. در بسیاری از گاوها، ارگانیسمهای متعددی (مثل S. uberis، E. coli و/یا استافیلوکوکهای

کوآگولاز مثبت) ممکن است در کشت از یک غده پستانی در طی دوره خشکی رشد کنند، که این مساله مبین همکاری

بین این ارگانیسمها است. این حالت متفاوت از عفونتهای ناشی از کورینه باکتریوم است که اغلب تنها خود این باکتری

جدا می شود.

نسبت کارتیه های دارای کشت مثبت پاتوژنهای باکتریایی اصلی ممکن است از 8/3% در انتهای دوره شیردهی تا 6/15%

درست قبل از زایمان افزایش یابد. اگر درمان گاوهای خشک و استفاده از مسدودکننده های سرپستان اعمال نشود، این

افزایش عفونت پستانی در طی دوره خشکی ممکن است تا حد 20% افزایش یابد.

 

بیشتر بخوانید :  دانلود مقاله بیماری های تولید مثل در گاو شیری در قالب پاورپوینت 

:  تلقیح مصنوعی در گاو شیری Artificial insemination بصورت فایل پاورپوینت

ورم پستان گاو شیری ، علل بروز ورم ستان در گاو شیری ، بیماری ورم پستان گاو شیری