دانلود کتاب آمار و احتمالات مقدماتی دکتر بهبودیان pdf

دانلود کتاب آمار و احتمالات مقدماتی دکتر بهبودیان pdfدانلود آمار و احتمالات مقدماتی بهبودیان

دانلود کتاب آمار و احتمالات مقدماتی دکتر بهبودیان pdf 

 

 

عنوان فایل : دانلود امار و احتمالات مقدماتی بهبودیان

نویسنده : دکتر بهبودیان

نوع فایل : pdf

زبان :  فارسی

سرفصل‌های کتاب آمار و احتمال مقدماتی دکتر بهبودیان:

فصل اول: تهبه و تنظیم داده ها

فصل دوم: قوانین شانس یا احتمال

فصل سوم: متغیرهای تصادفی، تابع توزیع، تابع چگالی

فصل چهارم: امید ریاضی یک متغیر تصادفی و کاربرد آن

فصل پنجم: چند توزیع مهم و ارتباط آن ها با هم

فصل ششم: نتیجه گیری آماری

فصل هفتم: نتیجه گیری آماری برای پارامترهای توزیع نرمال و پارامتر نسبت

فصل هشتم: ضریب همبستگی و خط برگشت

فصل نهم: آزمون مدل های احتمال به کمک توزیع x2

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود کتاب آمار و احتمالات مقدماتی دکتر بهبودیان pdf
 دانلود حل مسائل آمار و احتمال مقدماتی دکتر جواد بهبودیان
حل المسائل آمار بهبودیان حل المسائل آمار و احتمال مقدماتی بهبودیان
دانلود حل المسائل بهبودیان حل المسائل آمار ریاضی بهبودیان حل تمرین آمار ریاضی بهبودیان
 حل تمرین جواد بهبودیان دانلود کتاب آمار مقدماتی پیام نور
امار و احتمالات مقدماتی بهبودیان امار و احتمالات مقدماتی بهبودیان  ، امار  مقدماتی بهبودیان ، امار و احتمالات مقدماتی بهبودیان آمار و احتمالات مقدماتی دکتر بهبودیان.pdf
  دانلود حل مسائل آمار و احتمال مقدماتی دکتر جواد بهبودیان حل المسائل آمار بهبودیان