ادامه مطلب
طراحی و تحلیل تنش و آنالیز مودال در تیغه و صفحه برگردان گاوآهن برگرداندار
۲۸ مهر ۱۳۹۶

طراحی و تحلیل تنش و آنالیز مودال در تیغه و صفحه برگردان گاوآهن برگرداندار