دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt

نوع فایل
پاورپوینت
حجم فایل
2.63 mb
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
2596 بازدید
7,000 تومان 8,000 تومان-14٪ تخفیف
خرید و دانلود فایل
  خرید و دانلود محصول

عنوان فایل : دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی       دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

نوع فایل : پاورپوینت ppt

حجم فایل : ۲.۶۳ مگ

تعداد صفحات : ۲۵۰ ص

 

شرح مختصر دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع آوری ، طبقه بندی و تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم ( مسئولین دولتی ) را در ادای مسئولیت پاسخگویی ، تصمیم گیری کنترل برنامه های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت فرهم آورد .

به عبارت دیگر ، حسابداری دولتی عبارت است از کلیه فعالیت های مربط به تجزیه و تحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیت های سازمان های دولتی که با در نظر گرفتن اولویت قوانین و مقررات مالی دولتی بر اصول پذیرفته شده حسابداری انجام می شود.

این جزوه براساس کتاب حسابداری وحسابرسی دولتی مجید نوریان و علی شفیع زاده می باشد .

 

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

فهرست دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

فصل اول : کلیات و مبانی حسابداری دولتی

مقدمه

تقسیم بندی سازمان های دولتی با توجه به نوع فعالیت شان

سازمان های مجری فعالیت های دولتی ( سازمان های غیر انتفاعی دولتی)

وزارتخانه ها

موسسات دولتی

سازمان های مجری فعالیت های از نوع بازرگانی ( سازمان های انتفاعی وابسته به دولت )

تفاوت سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

تفاوت در مالکیت

تفاوت در نحوه تامین منابع مالی

ارتباط بین درآمدها و هزینه ها

تفاوت در هدف از وصول درآمدها

موارد تشابه سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی

تعریف حسابداری دولتی

اهداف صورتهای مالی سازمان های دولتی

نیاز قانونی ، نظارتی ، اطلاعاتی

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

تفاوت در صورت های مالی

لزوم رعایت کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

لزوم نگهداری حساب های مستقل

تفاوت در نحوه ثبت دارایی های ثابت و استهلاک

تفاوت در مبنای حسابداری مورد استفاده

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی

استفاده کنندگان درون سازمانی وبرون سازمانی

مبانی حسابداری

مبنای نقدی ( نقدی کامل)

مبنای نقدی تعدیل شده

تنخواه گردان پرداخت ، هزینه

پیش پرداخت ، علی الحساب

مبنای نیمه تعهدی

مبنای تعهدی کامل

مبنای تعهدی تعدیل شده

ثبت حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با هزینه ها و درآمدها در مبنای مختلف حسابداری

نکاتی درباره تعیین درآمد و هزینه در مبنای نقدی و تعهدی ( تبدیل مبنای تعهدی به نقدی یا بالعکس)

مثال

نکات کلیدی

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

فصل دوم : اصول بنیادی حسابداری دولتی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

(GASB)اصول حسابداری دولتی براساس بیانیه ۳۴

اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی

اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل

انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

طبقه بندی انواع حساب مستقل بر اساس (GASB)

حساب های مستقل برای وجوه دولتی

حساب مستقل وجوه عمومی

حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی

وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی

وجوه پروژه های سرمایه ای یا طرح تملک دارائیهای سرمایه ای

حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای

وجوه خدمات و تدارکات داخلی

وجوه انتفاعی

وجوه بازنشستگی وموقوفه

حسابهای مستقل برای وجوه امانی

وجوه سپرده

طبقه بندی حسابهای مستقل در ایران

حسابهای مستقل در خزانه داری کل

حساب مستقل در دستگاههای دولتی

نکاتی درباره حسابهای مستقل

اصل سوم گزارشگری دارایی سرمایه ای

نعریف دارایی های سرمایه ای وسرمایه ای عمومی

نحوه گزارش داراییهای سرمایه ای

اصل چهارم اصل گزارشگری بدهی های بلند مدت

تعریف بدهی بلند مدت عمومی

نحوه گزارش بدهی های بلندمدت  دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

اصل پنجم اصل معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

صورت های جامع مالی دولت

صورت های مالی حسابها مستقل

اصل ششم اصل لزوم بودجه بندی و کنترل بودجه

بودجه و کنترل بودجه

اصل هفتم اصل تقدم تامین اعتبار به ایجاد تعهد

اصل هشتم اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی ، درآمد،مخارج و هزینه

گروه حساب ها در حسابداری دولتی

فصل سوم: کنترل بودجه و آشنایی با حسابداری بودجه ای

تعریف بودجه

اجزای بودجه

تاریخچه بودجه در ایران

اصول بودجه

چهارده اصل بودجه

اصل سالانه بودن بودجه

اصل تقدم درآمد بر هزینه

اصل تعادل بودجه

اصل پیش بینی و تقدم

اصل وحدت بودجه

اصل تمرکز عایدات

اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

اصل انعطاف پذیری بودجه

اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه

اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

اصل تحدیدی بودن بودجه

اصل تخمینی بودن در آمدها

اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات

اصل تفکیک هزینه مستمر از غیر مستمر

مراحل بودجه

تهیه و تنظیم وتصویب بودجه

مقایسه تصویب بودجه و سایر قوانین

اطلاعات مورد نیاز برای پیشنهاد بودجه

اجرای بودجه

مراحل تفضیلی اجرای بودجه

نظارت و کنترل بودجه(تفریغ بودجه)

مراحل نظارت بر اجرای بودجه

نظارت اداری، قضایی ، پارلمانی

نظارت در جریان وبعد از اجرای بودجه

طبقه بندی بودجه           دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

طبقه بندی درآمدها

درآمدهای عمومی

در آمد های اختصاصی

طبقه بندی هزینه ها

حسابداری بودجه ای

حساب اعتبارات مصوب

کسری و مازاد بودجه

تخصیص اعتبار

نحوه ثبت تغیرات بودجه

اصلاح ، کاهش وافزایش بودجه

بستن حسابهای بودجه ای

حسابداری بودجه ای در دستگاههای دولتی

تکمیل چرخه حسابداری بودجه ای

بستن و انتقال و افتتاح حسابهای بودجه ای

ساختار کدگذاری حسابهای بودجه ای

گزارش های بودجه ای

فصل چهارم : عملیات حسابداری خزانه داری کل

حساب های بانکی دولتی

حساب های متمرکز خزانه

حسابهای بدون حق برداشت و با حق برداشت

حساب های (بانکی) دریافت و پرداخت

منابع مالی خزانه

استقراض(وام)

– وام سیستم بانکی

– تنخواه گردان خزانه

– انتشار و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه

انواع حساب های مستقل در خزانه

حساب مستقل وجوه عمومی خزانه داری کل

دریافت تنخواه گردان خزانه

ثبت بودجه ای وثبت مالی

پرداخت وجه به دستگاه های اجرایی

تسویه تنخواه گردان حسابداری وخزانه

پیش پرداخت

بستن حساب ها در پایان سالی مالی

صورت های مالی حساب های مستقل

تراز نامه

چرخه حسابداری حساب مستقل وجوه سپرده

چرخه حسابداری حساب مستقل وجوه شرکت های دولتی

وصول درآمدها و سایر دریافت ها

فصل پنجم : حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

حساب مستقل وجوه سپرده

تسجیل

صدور حواله

مبنای حسابداری حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای

حسابداری در آمدها

تنظیم صورتهای مالی اساسی

افتتاح مانده حساب های دایمی

فصل ششم : حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

انواع طرح های پروژه ای عمرانی

مراحل اجرای طرح

مناقصه عمومی

انواع کسورات

مالیات

سپرده

بیمه

اقساط پیش پرداخت

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf

فصل هفتم : حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

مأموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی

منابع مالی و ویژگیهای حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

حسابداری و کنترل بودجه ای

مبنای حسابداری

تنظیم بودجه متغیر

تخصیص اعتبار جاری با خزانه

بستن حساب های موقت و دائمی

فصل هشتم : حساب مستقل وجوه سپرده

تعریف سپرده

قانون محاسبات عمومی سپرده

انواع سپرده های دریافتی

سپرده شرکت در مناقصه ومزایده

سپرده حسن انجام کار یا معامله

سپرده قضایی یا عادی

قوانین مربوط به سپرده ها

نحوه ثبت عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه سپرده

عکس هایی از فایل دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی پاورپوینت نوریان

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران

کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی دکتر جعفر باباجانی – دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی جعفر باباجانی – دانلود کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی جعفر باباجانی – پاورپوینت کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی جعفر باباجانی – کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی باباجانی،پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی دکتر باباجانی پاورپوینت کتاب حسابداری دولتی کتاب حسابداری دولتی دکتر باباجانی حسابداری دولتی دکتر باباجانی پاورپوینت حسابداری و کنترلهای مالی دولتی جعفر باباجانی خلاصه کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان ppt ، مجید نوریان ، پاورپوینت حسابداری و حسابرسی دولتی ، دانلود رایگان حسابداری و حسابرسی دلتی نوریان شفیع زاده ، حسابداری و حسابرسی دولتی نوریان pdf  دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی pdf حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران حسابداری و حسابرسی دولتی جعفر باباجانی حسابداری و حسابرسی مالیاتی
دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt

مطالب مرتبط :

دانلود کتاب حسابداری عمومی مقدماتی pdf + آموزش حسابداری نرم افزار هلو ، اکسل و ورد

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .

یک پاسخ به “دانلود جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی بر اساس نوریان و شفیع زاده در قالب پاورپوینت ppt”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.