دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf + مقالات برنامه همکاران سیستم

نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
5301 بازدید
9,000 تومان
خرید و دانلود فایل
  خرید و دانلود محصول

عنوان فایل : دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf + مقالات آموزشی برنامه همکاران سیستم فیلم

نوع فایل : پی دی اف pdf

حجم فایل :   ۱۴.۷ مگ

تعدادصفحات : ۲۷۰+۱۰۰ ص

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

توضیحات مختصر آموزش برنامه حسابداری سپیدار – دانلود کتاب تصویری نرم افزار pdf

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، اداره و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ اﻣـﺮی اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داری ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ )واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎرﺛﺒﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداری اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪارﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺮم اﻓـﺰای ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮای واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزاز ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و (…..واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی آﺳﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪران ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪرای و دﻓﺘﺮداری ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد.     آموزشی دانلود کتاب  آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد

 

شرکت سپیدار سیستم

شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف عرضه انحصاری سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار مالی سپیدارِ همکاران سیستم با شعار ساده و پایدار نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاه‌ها است

اﻫﺪاف دوره:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

۱- ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازی، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﯿﺪار را ﻓﺮاﮔﯿﺮد.
۲- ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش،
درﯾﺎﻓﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ، اﻧﺒﺎرداری و (….را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪارن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۴- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مجموعه آموزشی پیش رو شامل  کتاب آموزشی سیستم جامع حسابداری سپیدار که نرم افزار سپیدار را به صورت متنی و تصویری با جزئیات کامل توضیح می دهد. و همچنین تعدادی مقاله آموزشی جداگانه مربوط به برنامه سپیدار.

فیلم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf  برنامه آموزشی

این فایل آموزشی برای چه افرادی مناسب است ؟

۱-عزیزانی که به دنبال موقعیت شغلی بهتر در حوزه حسابداری و حسابرسی هستند.

۲-  دانشجویان و افراد هنرجو در حوزه حسابداری ومدیریت

۳- تمام رده های حسابداری (کمک حسابدار-حسابدار-حسابدار ارشد-مدیر مالی

۴- مدیران عامل و اعضاء هیت مدیره که قصد انتخاب یک نرم افزار مالی مناسب را دارند

 

فیلم آموزشی برنامه همکاران سیستم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

فیلم آموزشی برنامه همکاران سیستم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

فهرست مطالب آموزش برنامه حسابداری سپیدار همکاران سیستم   دانلود کتاب تصویری pdf فیلم آموزشی نرم افزار

مقدمه

اهداف دوره

راه اندازی ، استقرار  و ورود اطلاعات پایه 

ورود به سیستم

معرفی صفحه اصلی

معرفی کلیدها

تعریف سال مالی

تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت

ایجاد کاربر جدید

تعریف کدینگ وترتیب کدینگ در سپیدار

مفهوم حساب وانواع طبقه بندی آن

استقرار کدینگ پیش فرض

انواع حساب های تفصیلی

دسته بندی حساب تفصیلی در سپیدار

تعریف مراکز هزینه

تعریف صندوق

تعریف حساب های بانکی

تعریف کارت خوان در سپیدار

تعریف تفصیلی سایر

سیستم حسابداری  

صدور سند حسابداری

قطعی یا دائمی کردن اسناد

صدور سند کل

شماره گزاری مجدد اسناد

تهیه گزارش از مانده یک حساب در کلیه سطوح گروه ،کل،معین وتفصیلی

تهیه تراز حساب ها کل،معین وتفصیلی

گزارش دفاتر کل،معین وتفصیلی

بستن حساب های سود زیانی

بستن حساب های دایمی: صدور سند اختتامیه وافتتاحیه

ورود اطلاعات پایه  وسایر سیستم ها  

معرفی دسته چک ها

معرفی انبار                                       فیلم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار و برنامه حسابداری سپیدار pdf

معرفی واحدهای سنجش

معرفی کالا وخدمت

معرفی نوع فروش

معرفی اعلامیه قیمت

ورود اطلاعات ترازنامه شرکت در تاریخ …

ثبت چک های دریافتنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

ثبت چک های پرداختنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

ثبت موجودی کالای ابتدا دوره

انجام عملیات ابتدا دوره  و ثبت سند افتتاحیه حسابداری

سیستم دریافت وپرداخت

انواع دریافت

انواع پرداخت

انتقال وجه از بانک به صندوق

عملیات بانکی چک دریافتنی

عملیات بانکی چک دپرداختنی

استر داد چک پرداختنی

تسویه کارت خوان

صورت حساب بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی

مرور عملیات بانکی

جست وجو چک

سیستم تامین کنندگان و انبار

فاکتور خرید

رسید از انبار

برگشت از رسید اانبار

خروج از انبار

برگشت از خروج انبار

قیمت گذاری اسناد انبار

قیمت گذاری محصولات تولیدی

صورت حساب طرف مقابل

اعلامیه بدهکار وبستانکار

مرور انبار تعدادی ومبلغی

گزارش کاردکس کالا

سیستم مشتریان وفروش  

ثبت پیش فاکتور

ثبت فاکتور فروش

گزارش مرور فروش

گزارش مالیات بر ارزش افزوده

 

دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf ، آموزشی برنامه همکاران سیستم تهران کرج ppt فیلم آموزشی رایگان دانلود دانلود پاورپوینت آموزش حسابداری سپیدار

مطالب مرتبط :

دانلود کتاب حسابداری از مبتدی تا پیشرفته pdf صفر تا صد حسابداری کامل و جامع
دانلود کتاب حسابداری عمومی مقدماتی pdf + فیلم آموزش حسابداری نرم افزار هلو ، اکسل و ورد
دانلود کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری به همراه پاسخ تشریحی pdf

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.