دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf + مقالات برنامه همکاران سیستم

نویسنده
تاریخ انتشار
11 می 2019
دسته بندی
تعداد بازدید
8580 بازدید
9,000 تومان
  خرید و دانلود محصول

عنوان فایل : دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf + مقالات آموزشی برنامه همکاران سیستم فیلم

نوع فایل : پی دی اف pdf

حجم فایل :   14.7 مگ

تعدادصفحات : 270+100 ص

دانلود آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

توضیحات مختصر آموزش برنامه حسابداری سپیدار – دانلود کتاب تصویری نرم افزار pdf

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اداره و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داري ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎي ﻣﺎﻟﯽ )واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎرﺛﺒﺖﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداري اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪارﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاي ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزاز ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺘﻬﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﯾﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و (…..واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي آﺳﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪران ﺣﺮﻓﻬﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪراي و دﻓﺘﺮداري ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد.     آموزشی دانلود کتاب  آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد

 

شرکت سپیدار سیستم

شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف عرضه انحصاری سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار مالی سپیدارِ همکاران سیستم با شعار ساده و پایدار نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاه‌ها است

اﻫﺪاف دوره:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدي ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

1- ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازي، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﯿﺪار را ﻓﺮاﮔﯿﺮد.
2- ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش،
درﯾﺎﻓﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ، اﻧﺒﺎرداري و (….را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪارن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مجموعه آموزشی پیش رو شامل  کتاب آموزشی سیستم جامع حسابداری سپیدار که نرم افزار سپیدار را به صورت متنی و تصویری با جزئیات کامل توضیح می دهد. و همچنین تعدادی مقاله آموزشی جداگانه مربوط به برنامه سپیدار.

فیلم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf  برنامه آموزشی

این فایل آموزشی برای چه افرادی مناسب است ؟

1-عزیزانی که به دنبال موقعیت شغلی بهتر در حوزه حسابداری و حسابرسی هستند.

2-  دانشجویان و افراد هنرجو در حوزه حسابداری ومدیریت

3- تمام رده های حسابداری (کمک حسابدار-حسابدار-حسابدار ارشد-مدیر مالی

4- مدیران عامل و اعضاء هیت مدیره که قصد انتخاب یک نرم افزار مالی مناسب را دارند

 

فیلم آموزشی برنامه همکاران سیستم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

فیلم آموزشی برنامه همکاران سیستم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

فهرست مطالب آموزش برنامه حسابداری سپیدار همکاران سیستم   دانلود کتاب تصویری pdf فیلم آموزشی نرم افزار

مقدمه

اهداف دوره

راه اندازی ، استقرار  و ورود اطلاعات پایه 

ورود به سیستم

معرفی صفحه اصلی

معرفی کلیدها

تعریف سال مالی

تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت

ایجاد کاربر جدید

تعریف کدینگ وترتیب کدینگ در سپیدار

مفهوم حساب وانواع طبقه بندی آن

استقرار کدینگ پیش فرض

انواع حساب های تفصیلی

دسته بندی حساب تفصیلی در سپیدار

تعریف مراکز هزینه

تعریف صندوق

تعریف حساب های بانکی

تعریف کارت خوان در سپیدار

تعریف تفصیلی سایر

سیستم حسابداری  

صدور سند حسابداری

قطعی یا دائمی کردن اسناد

صدور سند کل

شماره گزاری مجدد اسناد

تهیه گزارش از مانده یک حساب در کلیه سطوح گروه ،کل،معین وتفصیلی

تهیه تراز حساب ها کل،معین وتفصیلی

گزارش دفاتر کل،معین وتفصیلی

بستن حساب های سود زیانی

بستن حساب های دایمی: صدور سند اختتامیه وافتتاحیه

ورود اطلاعات پایه  وسایر سیستم ها  

معرفی دسته چک ها

معرفی انبار                                       فیلم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار و برنامه حسابداری سپیدار pdf

معرفی واحدهای سنجش

معرفی کالا وخدمت

معرفی نوع فروش

معرفی اعلامیه قیمت

ورود اطلاعات ترازنامه شرکت در تاریخ …

ثبت چک های دریافتنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

ثبت چک های پرداختنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

ثبت موجودی کالای ابتدا دوره

انجام عملیات ابتدا دوره  و ثبت سند افتتاحیه حسابداری

سیستم دریافت وپرداخت

انواع دریافت

انواع پرداخت

انتقال وجه از بانک به صندوق

عملیات بانکی چک دریافتنی

عملیات بانکی چک دپرداختنی

استر داد چک پرداختنی

تسویه کارت خوان

صورت حساب بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی

مرور عملیات بانکی

جست وجو چک

سیستم تامین کنندگان و انبار

فاکتور خرید

رسید از انبار

برگشت از رسید اانبار

خروج از انبار

برگشت از خروج انبار

قیمت گذاری اسناد انبار

قیمت گذاری محصولات تولیدی

صورت حساب طرف مقابل

اعلامیه بدهکار وبستانکار

مرور انبار تعدادی ومبلغی

گزارش کاردکس کالا

سیستم مشتریان وفروش  

ثبت پیش فاکتور

ثبت فاکتور فروش

گزارش مرور فروش

گزارش مالیات بر ارزش افزوده

 

دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf ، آموزشی برنامه همکاران سیستم تهران کرج ppt فیلم آموزشی رایگان دانلود دانلود پاورپوینت آموزش حسابداری سپیدار

مطالب مرتبط :

دانلود کتاب حسابداری از مبتدی تا پیشرفته pdf صفر تا صد حسابداری کامل و جامع
دانلود کتاب حسابداری عمومی مقدماتی pdf + فیلم آموزش حسابداری نرم افزار هلو ، اکسل و ورد
دانلود کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری به همراه پاسخ تشریحی pdf

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *