دانلود کتاب آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای و کسب درآمد pdf

نویسنده
تاریخ انتشار
18 جولای 2018
تعداد بازدید
3512 بازدید
8,000 تومان
  خرید و دانلود محصول

راهنما و آموزش پرورش قارچ صدفی و دکمه ای و کسب درآمد pdf کار خانگی

در این فایل سعی شده بطور کامل شرایط و نحوه پرورش قارچ های صدفی و دکمه ای بطور مختصر و مفید بیان شود . علاوه بر این تمامی فرمول های لازم برای ترکیبات مواد در این طرح توضیح داده شده است که این خود ارزش بسیار زیادی دارد . و تمامی مراحل لازم بصورت کامل شرح داده شده است و کسانی که علاقه به این نوع کار دارند بسیار عالی میباشد و میتوانند با پرورش و فروش قارچ علاوه بر کسب درامد برای خود برای دوستان خود نیز اشتغال ایجاد کنند . 

 

آموزش پرورش قارچ صدفی ، کتاب آموزش پرورش قارچ صدفی ، قارچ دکمه ای پرورش قارچ دکمه ای

ﻗﺎرچ ﻫﺎي دﮐﻤﻪ ای و ﺻﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻣﻼحﻣﻌﺪﻧﯽﻣﯽﺗﻮاﻧﺪدررژﯾﻢﻏﺬاﯾﯽﻣﺎاﻧﺴﺎنﻫﺎﻗﺮارﮔﯿﺮد.وﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد وﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮايﭘﺮورشاﯾﻦﮔﻮﻧﻪﻗﺎرچﻫﺎاﻓﺰودهﺷﺪ. ﯾﮑﯽازﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦدﻟﯿﻞﻋﺪمﭘﯿﺸﺮﻓﺖدراﯾﻦزﻣﯿﻨﻪﺑﺪونﺗﺮدﯾﺪ

اﻧﺤﺼﺎري ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ورود اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻊﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪدرﮐﺸﻮرﻫﺎيﺧﺎرجاﯾﻦﻃﻮرﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺑﺸﺮ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ گردد ، درﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﻮنﻫﻨﺪ ، روم و یونان قارچ به ﻋﻨﻮانﻏﺬايﻟﺬﯾﺬدرردهﻫﺎيﺳﻠﻄﻨﺘﯽﺗﻮﺻﯿﻒﺷﺪه اﺳﺖ .

کشت قارچ برای اولین بار در سال 1650 در فرانسه بر اساس مشاهدات اتفاقی ظهور قارچ بر روی کود اسبی پوسیده حاوی میسیلیوم قارچ ، این روش مبنای کشت قرار گرفت .

اولین تولید کنندگان قارچ گل خانه ای کشور سوئد بوده است .

قارچ ها ترکیبی غنی از چروتئین ها ، املاح با ارزش و ویتامین ها هستند . از سوی دیگر از نظر ارزش غذایی قارچ ها بعد از گوشت قبل از سبزی قرار دارند و به گوشت گیاهی معروفند .

تحقیقات نشان داد که 100 تا 200 گرم قارچ (وزن خشک ) می تواند نیاز های غذایی یک انسان 70 کیلوگرمی را در حد مطلوب تامین کند .

قارچ ها تامین کنده پروتئین هسنتد ولی کالری کمی دارند . دارای اسید امینه تریپتوفان و لیزین است که در پروتئین سبزی ها وجود ندارند . سرشار از اسید امینه چرب ضروری ( اید لینولئیک ) است .

+

تهیه بذر قارچ 

 

 

 

پروش قارچ در منزل ، پرورش قارچ در خانه ،آموزش پرورش قارچ صدفی ، چگونه در خانه قارچ پرورش دهیم ، بذر قارچ ، خو اشتغالی ، درامد خانگی ، کار در روستا ، کار با هزینه کم ، پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، آموزش پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، فیلم پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، کتاب پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، روش پرورش قارچ صدف و دکمه ای در خانه ، مشاغل خانگی

 

بذر قارچ ، خو اشتغالی ، درامد خانگی ، کار در روستا ، کار با هزینه کم ، پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، آموزش پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، فیلم پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، کتاب پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، روش پرورش قارچ صدف و دکمه ای در خانه ، مشاغل خانگی

 

انواع قارچ خوراکی ، آموزش پرورش قارچ صدفی ، پروش قارچ در منزل ، پرورش قارچ در خانه ، چگونه در خانه قارچ پرورش دهیم ، بذر قارچ ، خو اشتغالی ، درامد خانگی ، کار در روستا ، کار با هزینه کم ، پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، آموزش پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، فیلم پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، کتاب پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، روش پرورش قارچ صدف و دکمه ای در خانه ، مشاغل خانگی

 

پروش قارچ در منزل ، پرورش قارچ در خانه ، چگونه در خانه قارچ پرورش دهیم ،آموزش پرورش قارچ صدفی بذر قارچ ، خو اشتغالی ، درامد خانگی ، کار در روستا ، کار با هزینه کم ، پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، آموزش پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، فیلم پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، کتاب پرورش قارچ صدف و دکمه ای ، روش پرورش قارچ صدف و دکمه ای در خانه ، مشاغل خانگی

 

آموزش هایی که در این فایل برای شما عزیان آماده شده است : 

بررسی ارزش غذایی و ترکیبات قارچ

تعریف قارچ

رده بندی قارچ ها

تقسیم بندی قارچ ها

مشخصات قارچ خوراکی و سمی

آشنایی با گونه های قارچ های صدفی

احتیاجات غذایی قارچ صدفی

مشخصات سالن پرورش قارچ صدفی

وسایل مورد نیاز برای پرورش قارچ

سالن های مورد نیاز جهت پرورش قارچ صدفی در کارگاه های صنعتی

امکانات مورد نیاز جهت پرورش قارچ صدفی در کارگاه های صنعتی

ضد عفونی سالن قارچ

روش ضد عفونی با آب و وایتکس

روش ضد عفونی با فرمالین

تهیه بذر قارچ

روش تهیه مایع قارچ

طرز تهیه محیط کشت جهت اماده سازی مایه قارچ

روش ضد عفونی محیط کشت

طرز تهیه محیط کشت دوم

فرایند آماده سازی کمپوست قارچ صدفی

هدف از جوشاندن کاه

فواصل کمپوست ها از همدیگر

سیکل زندگی قارچ صدفی

جدول نیاز های قارچ صدفی

شرایط نگهداری کمپوست در اتاق تاریک

شرایط نگه داری کمپوست در سالن تولید

تذکرات در مرحله ریشه دوانی

تذکرات در مرحله رویش

تذکرات در مرحله رشد

برداشت محصول

میران برداشت محصول

نکاتی در مورد برداشت قارچ

بقایای کمپوست قارچ صدفی پس از برداشت

قارچ دکمه ای

مواد مورد نیاز جهت عمل اوری کمپوست قارچ دکمه ای

مواد اصلی

مکمل های غذایی

مواد غذایی کنسانتره

کود های ازته

املاح معدنی

مشخصات کاه و کلش گندم

اهداف تهیه کمپوست

فرمول بندی کمپوست

کمپوست طبیعی

کمپوست مصنوعی

فرمول کشت و صنعت های پرورش قارچ در ایران

فرمول کمپوست های ایرانی

مزایای کمپوست مصنوعی

اشنایی با روش های تولید کود کمپوست

اصول و روش دراز مدت تهیه کود کمپوست

مراحل عمل اوری کمپوست به روش دراز مدت

مراحل عمل اوری کمپوست به روش کوتاه مدت

مرحله دوم

مرحله پیک حرارتی ( تونل پاستوریزاسیون )

نحوه پاستوریزاسیون کمپوست

مشخصات کمپوست اماده

رطوبت کمپوست قارچ دکمه ای

کود نارس

روش های اماده سزی بستر

روشهای بذر کاری

مقدار مصرف بذر

روش های مختلف پرورش

مزایای سیستم پلاستیکی

مشخصات سالن

عملیات داشت

خاک پوششی

اهداف اصلی مصرف خاک پوششی

خصوصیات خاک پوششی

مواردی که به عنوان خاک پوششی مصرف میشود

فرمول های مناسب خاک پوششی

ضد عفونی خاک پوششی

زمان مناسب خاک دهی

مراقبت از بستر ها پس از خا دهی

نکاتی در مورد برداشت محصول

بسته بندی قارچ

 

آموزش پرورش قارچ صدفی ، دانلود فایل آموزش پرورش قارچ صدفی کتاب آموزش پرورش قارچ صدفی

جستجوهای مربوط به آموزش پرورش قارچ

آموزش پرورش قارچ در گلدان

فیلم آموزش پرورش قارچ در منزل

آموزش پرورش قارچ دکمه ای در منزل

آموزش پرورش قارچ pdf

پرورش قارچ صنعتی

هزینه پرورش قارچ در منزل

سالن پرورش قارچ خانگی

فیلم پرورش قارچ در منزل با کمترین امکانات

   راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • از طریق واتس آپ پیگیری نمایید.
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *