دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf براساس کتاب دکتر حسین دخت و چمنی

عنوان فایل : دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf بر اساس کتاب دکتر حسین دخت و چمنی

نوع فایل:پی دی اف pdf

زبان:فارسی

تعدادصفحات: 143 صفحه

توضیحات جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf :

این جزوه کامل ترین جزوه در مورد بیوفیزیک می باشد

که در مورد سطوح مختلف بیوفیزیک مولکولی ، سلولی وپرتویی بحث می کند .

این فایل براساس کتاب های مبانی بیوفیزیک دکتر حسین دخت و چمنی

و کتاب بیوفیزیک تالیف نیره جوادی وقدمگاهی تهیه شده است

فهرست دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

مقدمه

سطوح مختلف بیوفیزیک

بیوفیزیک مولکولی

اجزای سازنده ماکرومولکول ها

چهار گروه اصلی ماکرو مولکول ها

اسیدهای نوکلئیک

پروتئین ها

کربوهیدرات ها یا پلی ساکاریدها

لپیدها یا چربی ها

خواص فیزیکی ماکرو مولکول ها

خاصیت کلوئیدی

تعریف توماس گراهام از مواد

حالت کریستالی وکلوئیدی مواد

طبقه بندی کلوئیدها

حلال دوست

حلال گریز

تاثیر نیروهای مختلف در پایداری ساختمان ماکرو مولکول ها

نیروهای وان در والسی یا لاندن

پیوند هیدروژنی و پیوند هیدروفوب یا آب گریز

نیروهای الکترو استاتیکی یا پل های نمکی

تقسیم بندی پروتئین ها براساس اعمال بیولوژیک

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

ساختمان پروتئین ها

ساختمان اول تا چهارم

تقسیم بندی اسیدهای آمینه براساس گروه R یا زنجیره جانبی

اسید آمینه های قطبی

اسیدهای آمینه غیر قطبی

اسید آمینه های آلیفاتیک

اسید آمینه های آروماتیک

اسید آمینه های باردار

خواص کاتالیزورهای حیاتی یا آنزیمی

اثر غلظت سوبسترا وآنزیم بر واکنش آنزیمی

عوامل موثر بر فعالیت های آنزیمی

انواع اسیدهای نوکلئیک

انواع بازها در ساختار نوکلئوتید

بازهای پورین وپیریمین

خصوصیات DNA

نیروهای شکل دهنده وپایدار کننده ساختمان DNA

بیوفیزیک غشاء

انواع لپید ها وپروتئین های غشاء

آنتی ژن وآنتی بادی

خواص عمده غشاء پلاسمایی

پدیده اسمز وفشار اسمزی محلول

ایزوتونیک وهیپوتونیک

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

فرآیند همولیز

هیپرتونیک

پدیده گیبس –دونان

انتشار ساده وتسهیل شده

مکانیزم انتقال فعال

تاثیر عوامل فیزیکی مختلف بر سرعت انتشار خالص

قابلیت انحلال در چربی

ضریب انتشار

اختلاف غلظت وفشار

اختلاف پتانسیل الکتریکی

بیوفیزیک سلولی

بیوفیزیک پرتویی

ساختار هسته

عدد اتمی وجرمی

عوامل حاکم برنسبت نوترون به پروتون هسته

منحنی تعداد نوترون برحسب تعدادپروتون

انگیزش ویونش

تابش های هسته ای

شکافت یا تلاشی هسته ای (فیسیون)

ذره آلفا

خواص ذره های بتا

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

ذره پوزیترون .

تابش ترمزی (ترمز اشترالونگ )

پرتو گاما

ویژگی های تابش الکترومغناطیسی

لایه نیم جذب

برخوردهای ناکشسان فوتون با ماده

اثر فوتوالکتریک وکامپتون

تولید جفت ونوترون

جوش هسته ای

نیمه عمر موثر وبیولوژیکی

عمر متوسط

ثابت پرتوزایی

رادیو اکتیویته وسنجش آن

دوزیمتری

کنتور کایگر

دستگاه سینتیلاتور

خواص اشعه X

تفرق به وسیله اشعه X

میکرو سکوپ الکترونی ونوری

عدسی شیئی (objective) وعدسی چشمی (ocular)

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

شماره مدخل یازوایه گشودگی آبژکتیو (NA)

قدرت تفکیک Resolution))

مقایسه درشت نمایی وقدرت تفکیک در میکرو سکوپ های الکترونی ونوری

مزیتهای میکرو سکوپ های الکترونی نسبت به میکروسکوپ های نوری

اجزاء وچگونگی عملکرد میکرو سکوپ های الکترونی نسبت به میکروسکوپ های نوری

انواع میکرو سکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی گذاره (T.E.M) ونگاره (S.E.M)

عوامل موثر برسرعت ته نشینی

تقسیم بندی سانترفیوژها برحسب سرعت چرخش

ویژگی موتور سانترفیوژ

(Angle head)زاویه ثابت وشناور( Swinging bucket)

ته نشینی سرعتی وتعادلی

اسپکتروفتومتر جذبی

قانون کمی جذب سنجی یا قانون بیرو لامبرت

نحوه کار با اسپکتروفتومتر

ساختمان فتومتر شعله ای

عوامل موثر بر کشش سطحی

انواع الکتروفورز

الکتروفورز مرز متحرک ،منطقه ای ،کاغذی وژل

مولفه های الکتریکی الکتروفورز

عکس هایی از دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf

مبانی بیو فیزیکجزوه مبانی بیوفیزیکدانلود کتاب مبانی بیوفیزیکپاورپوینت مبانی بیو فیزیکجزوه بیوفیزیک pdfمبانی بیوفیزیک حسین دختکتاب بیوفیزیک برای زندگیدانلود رایگان کتاب بیوفیزیکنمونه سوالات بیوفیزیکدانلود رایگان بیوفیزیک فارسی فیزیکمبانی بیو فیزیکجزوه بیوفیزیکفایل پی دی اففارسیرایگاننمونه سوال

برای دانلود این فایل از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود جزوه اصول و مبانی بیوفیزیک pdf به زبان فارسی

مطالب مرتبط :

مبانی فیزیک هالیدی جلد سوم : شاره ها ، موج ها ، مبانی نور و فیزیک جدید pdf
دانلود فیزیک کوانتوم گازیوروویچ به زبان فارسی pdf

دانلود راهنمای حل المسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم ( الکتریسیته ومغناطیس)