دانلود کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

دانلود کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

دانلود کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

 

 

 

عنوان فایل : دانلود کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

حجم فایل : ۳ مگابایت

نوع فایل : Pdf

زبان :  فارسی

تعداد صفحات : 129 ص

توضیحات : 

مولفان کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی به شرح زیر می باشند :

 • فاطمه پاکخو
 • شاهین تاج الدینی
 • فرنوش دباغیّان
 • مریم عبادی
 • حاج رحیم وجدانی

  کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی به صورت PDF برای رشته عمران ومعماری وجود دارد

همواره سازه و طراحی معماری چه در یک سرپناهی ساده و چه در فضایی محصور و بزرگ، جدا ناشدنی اند. یک معماری مطلوب باید مانند آن چه که ویتروویوس در روم باستان فرمان داده، دارای ثبات و استحکام (دوام سازه ای)، سودمندی (عملکرد) و جذابیت و زیبایی باشد، که از این میان، پایداری و دوام از اصلی ترین و مهم ترین معیاراست که از طریق ساخت و ساز درست تأمین می شود.

به ساده ترین زبان، سازه در ساختمان به معنی برپایی و نگه داری ساختمان است. سازه این عمل را با تحمل بار ساختمان درمقابل نیروی جاذبه انجام می دهد. در هر صورت ساختمان از مصالحی تشکیل شده است که باید دربرابر نیروهای طبیعی مانند وزن ساختمان، باد، آتش و…، پایدار باشد

هر مصالحی در ساختمان، تحت شرایط مختلف به طور متفاوتی عمل می کند، ولی با وجود این، تمام مصالح ساختمانی کیفیت های مشترکی دارند. تنها نکته ی مشترک آن ها این است که مصالح در مقابل فشار تغییر فرم می دهند، گرچه این تغییر آن قدر کوچک است که فقط با وسایل اندازه گیری معین می شود، اما همیشه وجود دارد.

شناخت انواع سازه های ساختمانی، اولین گام در کلیه ی مراحل طراحی و اجرای ساختمان است و شناخت رفتار های سازه ای از مهم ترین عوامل مؤثر در انتخاب صحیح، محاسبه ی دقیق، طراحی درست و اجرای مطمئن و ایمن ساختمان می باشد.

کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی متشکل از دو واحد کار، شامل مباحثی درمورد اتصالات سازه های فلزی و قاب های خرپایی و سوله و چگونگی ترسیم هریک از آن بوده و سعی براین دارد تا هنرجویان را با مقدمات اولیه ی اجرای ساختمان و تهیه ی نقشه های آن، آشنا نماید.

ﺳﺎزه ﻫﺎى اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰى ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰاﯾﺎى زﯾﺎدى ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺧﻮاص ﺧﻮب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻى ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﺶ وﻓﺸﺎر

فهرست : 

 کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی شامل ۱۲۹صفحه می باشد و در آن به مباحث زیر پرداخته شده است :

فصل اول : ترسیم نقشه های جزئیات اسکلت فلزی و دتایل های مربوط به آن

 • ساختمان های اسکلتی
 • ساختمان های اسکلت فلزی با سازه های قابی شکل
 • اعضای سازه های اسکلت فلزی
 • آشنایی با اعضای سازه های فلزی
 • شناخت اعضای سازه های فلزی بر حسب کاربری آنها
 • اتصالات ستون به صفحه ی زیر ستون
 • وسایل اتصال در سازه های اسکلت فلزی
 • انواع اتصالات جوشی
 • امتداد دادن ستون
 • اعضای باربر افقی در ساختمان های اسکلت فلزی
 • سقف طاق ضربی
 • پلان تیرریزی
 • تیرریزی پله
 • ترسیم پلان تیرریزی سقف طاق ضربی
 • نیم رخ های مناسب جهت تیر
 • تیرهای لانه زنبوری
 • و …

 فصل دوم : ترسیم نقشه های تیرهای مشبک و قاب ها

 • خرپا
 • قاب های فلزی شیب دار

  عکس هایی از فایل :