دانلود مقاله کروم سنسینگ در باکتری ها بصورت پاورپوینت pptx

دانلود مقاله کروم سنسینگ در باکتری ها بصورت پاورپوینت

دانلود مقاله کروم سنسینگ در باکتری ها بصورت پاورپوینت

 

 

عنوان فایل : کروم سنسینگ در باکتری ها

نوع فایل : پاورپوینت

دانلود فایل

توضیحات :

اولین بار سیستم کروم سنسینگ در باکتری دریایی Bioluminescent به نام Vibrio fischeri دیده شد. که ارگان نوری ماهی مرکبEupryrmna scalopesرا شکل می دهد.

معرفی کروم سنسینگ QS:

کروم سنسینگ سیستم ارتباطی سلول به سلول با استفاده از مولکولهای کوچک SMs در ارگانیسم های تک سلولی است که از طریق ترشح مولکولهای ارتباطی به داخل محیط و سپس اتصال انها به پروتئین های گیرنده عمل میکند و بنابراین بطور مستقیم یا غیرمستقیم رونویسی و ترجمه را تحت تاثیر قرار داده و اطلاعات را مبادله میکنند. مولکولهای ارتباطی همان SM که توسط یک ارگانیسم ترشح میشود ورفتار ارگانیسم دیگر را تغییر میدهد.سیستم های مختلف بوسیله انواع مولکول های ارتباطی که استفاده میکنند شناخته میشوند که به طور معمول با انواع مختلف دستگاهای سنتز سیگنال, ورود و خروج, دریافت وپاسخ مرتبط است.

مطالعه ارتباطات

مطالعه ارتباطات سلول-سلول و اثرات ان روی رونویسی ارگانیسم های تک سلولی وعده کاربردهای عملی متنوعی را میدهد. یکی از انها امکان تداخل با سیستم های ارتباطی بین سلولی در میکروبهای پاتوژن است, فرایندی که Quorum quenching نامیده میشود. QS راهی برای سیگنال دهی بین سلول های باکتریای است و یک تبادل اطلاعات بین دو شریک است یعنی هر دو فرستنده و گیرنده یک مولکول ارتباطی از فرایند سود میبرند.

اغلب مشخص نیست که ایا تبادل SM به منظور سیگنال دهی است یا برای مثال به عنوان محصولات متابولیکی جانبی در یک سلول هستند که ممکن روی سلول دیگر اثر داشته باشند. QS شامل سیستم های سلولی اختصاص یافته ای برای تولید و تشخیص مولکول های ارتباطی است که گاهی کورومونز (کروم سنسینگ فرومونز) نامیده میشوند.در گونه های باکتریایی کهQS را بکار میگیرند هر سلول یک مقدار پایه از مولکولهای ارتباطی در تراکم کم سلول ترشح میکند همانطور که تراکم زیاد میشود غلظت مولکول ارتباطی هم زیاد میشود و نشان میدهد که سلولها خیلی از هم دور نیستند.

غلظت مولکولی

وقتی غلظت مولکولهای ارتباطی به یک استانه معین میرسد به یک گیرنده خاص میچسبند که سپس باعث ایجاد پاسخ فیزیکی میگردد. QS در باکتریها فنوتیپها را تنظیم میکند که شامل بیولومینوسنس, تولید اگزوپلی ساکاریدها,ویرولانس, انتقال پلاسمید کانجوگال, تولید انتی بیوتیک و اگزوانزیم, تشکیل بیوفیلم و ممانعت از رشد است. انواع مولکولهای ارتباطی شامل هموسرین لاکتون(AHL), مولکولهای خودالقاکننده ۲ (۲Autoinducer) و الیگوپپتیدهای تغییریافته است.

AHLاغلب رونویسی از طریق سیگنال یک جزئی سیستم ترانسداکشن تحت تاثیر قرار میدهد در محلی که دومین پروتئینی که SMs را متصل میکند با دومین اتصال به DNA ترکیب میشود. مولکول های ارتباطی پپتیدی و AI2 از طرف دیگر رونویسی اغلب از طریق سیگنال دو جزئی سیستم ترانسداکشن که از یک هیستیدین کیناز و یک پروتئین تنظیم کننده پاسخ ساخته شده است, تحت تاثیر قرار میدهند.

فهرست :

مقدمه

تاریخچه

تعریف کروم سنسینگ

پروتئین های سیستم کروم سنسینگ در باکتری

برخی سیستم های کنترل کننده

سیستم دو جزئی کروم سنسینگ در باکتریهای گرم مثبت

نمونه هایی از سیستم های روش کروم سنسیگ مبنی بر پپتید

سیستم ComD/ComE

سیستم AgrC/AgrA

سیستم ComP/ComA

 منابع

عکس هایی از فایل :