دانلود مقاله در مورد بیماریهای پس از برداشت پیاز

دانلود مقاله در مورد بیماریهای پس از برداشت پیاز

عنوان فایل : دانلود مقاله در مورد بیماریهای پس از برداشت پیازنوع فایل : پاورپوینت
توضیحات :

فهرست :
مقدمه
مشخصات گیاه شناسی
پوسیدگی ریشه و طبق پیاز Onion basal & Root rot
لهیدگی باکتریائی پیاز Onion bacterial mushy rot
کنترل وعلائم بیماری
پوسیدگی خاکستری پیازonion gray rot blight
پوسیدگی نرم پیازonion soft rot

عکس هایی از مقاله :…