دانلود جزوه کامل چوب شناسی ومدیریت حفاظت چوب

دانلود جزوه کامل چوب شناسی ومدیریت حفاظت چوب

دانلود جزوه کامل چوب شناسی ومدیریت حفاظت چوب

 

 

 

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل چوب شناسی ومدیریت حفاظت چوب

نوع فایل :  pdf

تعدادصفحات : 135 ص

توضیحات : 

چوب یکی از اولین موادی است که به طور طبیعی وفراوان در دسترس بشر قرار داشته و از مهم ترین مصالح ساختمانی تمدن انسانی به شمار می رود . استفاده از چوب قدمت دیرینه دارد این جزوه که شامل 8 فصل می باشد  طور کامل در مورد روش های حفاطت چوب در آن بحث شده است .

فهرست : 

مقدمه 

فصل اول : ساختمان چوب 

تعریف گیاه شناسی

تعریف تجارتی

تعریف صنعتی

روش کار کامبیوم

حلقه های رویش

چوب ،پایان ،آغاز ،بهاره، تابستانه

دوایر نادرست وبریده

چوب درون وبرون

فصل دوم : طبقه بندی گیاهان چوبی 

اختلاف عمده سوزنی برگان وپهنبرگان

پراکندگی وتولیدمثل

شکل درخت ونیاز آن

مشخصات چوب

ساختمان  بافت چوبی

آوندها وفیبرها

تیل وپره چوبی

پارانشیم طولی

نقوش چوب

فصل سوم : حفاظت چوب 

تاریخچه حفاظت چوب

اهمیت حفاظت چوب

هدف از انجام عملیات حفاظت چوب

فصل چهارم : عوامل موثر در حفاظت چوب

عوامل مخرب زنده چوب

قارچ وکپک

قارچ های عامل باختگی چوب برون

مورفولوژی قارچ ها

تغذیه ورطوبت مورد نیاز قارچ ها

دمای مورد نیاز قارچ ها

ارتباط قارچ ها با نور

ویژگی چوب های پوسیده

رنگ وبوی چوب

هدایت آب وظرفیت نگهداری رطوبت

تغییرات ابعاد چوب

جرم ویژه چوب پوسیده

سایر اثرات پوسیدگی بر روی چوب

مقاوت مکانیکی

حشرات چوب خوار

سوسک های پودر کننده چوب واقعی وکاذب

سوسک خانواده لیکتوس

سوسک خانواده بوستریکیده

سوسک اثاثیه منزل یا مبل خوار

سوسک خانواده آنوبیوم

سوسک های شاخک دراز

سوسک خانواده سرامبیسیده

مورچه ها وزنبورهای نجار

موریانه

حفاران دریایی چوب

فصل پنجم : تاثیر کیفیت چوب در حفاظت آن 

گونه های چوبی وساختمان آن ها

دوام طبیعی ومواد استخراجی چوب ها

ارتباط خواص فیزیکی چوب با حفاظت آن

وزن مخصوص

آب وهوای داخل چوب وحرارت

شکل ونفوذپذیری چوب

تاثیر تغییرات هوایی محیط بر روی چوب یا هوازدگی چوب

نفوذ پذیری چوب

فصل ششم : حفاظت چوب توسط مواد شیمیایی

خواص چوب در ارتباط با اشباع وآغشتگی

خواص ساختمانی چوب

خواص فیزیکی وشیمیایی

فصل هفتم : مواد حفاظتی در ارتباط با اشباع وآغشتگی

خواص کلیمواد حفاظتی

مواد ونمک های معدنی محلول در آب

سولفات مس متبلور (cu so , H o) کات کبود

نمک های مس ، روی ، جیوه ،قلیایی و قلیایی خاکی

ترکیبات کرم

نمک های فلوئور وآرسنیک

مواد آلی حفاظت چوب

قیر و مشتقات فنلی

مواد حفاظتی نفتی وتجارتی

فصل هشتم : روش های حفاظت چوب 

روش اسمز

روش کیان

سایر روش های اشباع به طریقه خیساندن

روش های اشباع عمیق

روش بتل

روش دسه موند

روش روپینگ

روش استراد وروش توام خشک کردن وشکاف دادن

روش های دیگر اشباع عمیق

روش اشباع مضاعف ته تیر

روش افزودن عمر مفید قطعات

نوارپیچی

روش کبرا

  عکس هایی از متن :