دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله بصورت فایل pdf

دانلود جزوه کامل اصول مدیریت و پرورش گاو وگوساله(pdf) انواع بیماری های گاودانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله pdf

دانلود جزوه  اصول مدیریت و پرورش گاو وگوساله(pdf)

 

 

 

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل اصول مدیریت و پرورش گاو وگوساله
Calf and Heifer Breeding

قالب بندی : pdf

توضیحات دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله : 

اصول مدیریت و پرورش گاو وگوساله ﺑﺨﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و دوره زﻣﺎﻧﯽ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي از ﺷﯿﺮﮔﯿﺮي در ﺳﻦ 8 ﻫﻔﺘﮕﯽ )دو ﻣﺎﻫﮕﯽ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ دوره ﺣﺴﺎس ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ دوره ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮس در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زاﯾﺶ را ﭘﺲ ﺳﺮ ﺬاﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎرج از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮن ﻣﺎدر ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ. رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ، ﺗﻐﺬﯾﻪاي و رﻓﺘﺎري ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.در این  جزوه که مربوط به دانشگاه رازی می باشد به طور کامل در مورد پرورش گاو وگوساله وتلیسه بحث شده است .

اصول مدیریت و پرورش گاو وگوساله در زمینه آموزش اصول تغذیه گاو شیری و گوساله پرواری می باشد که از انواع جیره غذایی تا نکات مهم در تغذیه گاو و گوساله را تشریح می کند.

در پرورش حیوانات اهلی بخش اعظم هزینه تولید مربوط به تغذیه می باشد به طوری که در برخی از واحدهای دامپروری تا ۷۵ درصد از کل هزینه های پرورش را به خود اختصاص می دهد. بنابراین در شرایط متعارف مدیریت تغذیه بالاترین اهمیت اقتصادی را در پرورش گاو به خود اختصاص می دهد.

دامدار امروزه علاوه بر خوراک های طبیعی، جهت تکمیل جیره های غذایی به آن ها مواد افزودنی مانند: انواع ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه مصنوعی نیز اضافه می کنند.

اما با وجود این هیچ کس نمی تواند اطمینان داشته باشد که غذایی کاملا مطابق با نیاز حیوان تهیه نموده است، از این رو تلاش دامدار در جهت نزدیکتر کردن هرچه بیشتر ترکیب خوراک به نیاز دام می باشد. ویژگی یک دامدار موفق شناخت دقیق مواد خوراکی و اثرات متقابل بین مواد موجود در آنها و نیز ساختار دستگاه گوارش دام می باشد. پس از شناخت مواد خوراکی و نحوه پاسخ دام به این مواد، دامدار باید قادر باشد غذایی با کامل ترین ترکیب و با حداقل هزینه جهت تولید با کیفیت و اقتصادی تهیه نماید.

دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله

مدیران موفق واحدهای دامی با آمیختن هنر و تجربه گذشتگان با علوم پیشرفته تغذیه ای برنامه جالب توجه را تحت عنوان « مدیریت تغذیه ای » به وجود آورده اند که با کاربرد علمی این برنامه ها در مزارع و واحدهای دامپروری و به دنبال آن سود آور نمودن این بخش تولیدی برای سرمایه گذاران، زمینه مطمئنی در رابطه با تضمین اقتصادی فعالیت شان فراهم نموده اند. آنها عمده علت موفقیت شان را علم و علاقه به زمینه مورد فعالیت و تحت نظر گرفتن نکات ریزی می دانند که اگر چه ساده و عملی هستند ولی اغلب از دید افراد پنهان مانده و یا به مورد اجرا گذاشته نمی شوند.

فهرست دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله : 

مقدمه

تقسیم بندی گله گاو شیری براساس دام های موجود

اهداف دوره خشکی ( Far-off )

وضعیت بدنی

نشانه های زایمان در دام

مراحل زایش

مراقبت های بهداشتی ویژه گوساله های نوزاد

مهم ترین نکات پرستاری گوساله

مهمترین اختلالات زایمانی

جفت ماندگی

سخت زایی

مقایسه ترکیبات وخصوصیات شیر با آغوز

جیره آغازین گوساله (Starter)

احتیاجات انرژی وپروتئین گوساله نشخوار کننده

آناتومی وعمل دستگاه گوارش گوساله ها

ترکیب کنسانتره گوساله های جوان

آنزیم های گوارشی

دانلود رایگان جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله

ساختمان وتاسیسات گاوداری

شرایط عمومی جایگاه گوساله

بستر گوساله های جوان وبهاربند

جایگاه گاو نر وتلیسه

روش های مختلف قطع شاخ

روش های شناسایی گاو وگوساله

استفاده از ازت مایع Freeze Branding

پلاک گوش و..

شاخص ضریب تبدیل غذایی Feed Convertion Ratio

تلیسه های شکم اول

 عکس هایی از فایل جزوه کامل اصول مدیریت و پرورش گاو  : 

دانلود کتاب پرورش گاو ، دانلود رایگان دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله ، انواع بیماری های گاو

دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله ، کتاب پرورش گاو گوساله

 

انواع بیماری های گاو ، دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله

دانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله ، انواع بیماری های گاو

 گاودارجزوه کامل اصول مدیریت و پرورش گاوی صنعتی , گاو شیری , گوساله , تلیسه , گاو خشک , تغذیه , بهداشت , اصلاح نژاد , ثبت مشخصات ,بیماری ها , مدیریت گاوداری , مدیریت تغذیه گاو , مدیریت تولیدمثل گاو , مدیریت بهداشت گاوداری , مدیریت اصلاح نژاد گاوداری , گاوداری صنعنی , اصول مدیریت , آموزش پرورش گاو به صورت عملی و کاربردی،پرورش تلیسه و نکاتدانلود جزوه اصول مدیریت و پرورش گاو و گوساله کاربردی آن،آشنایی با داروهای دام و طیور،آموزش پرواربندی گوساله،پرورش گوساله های ماده ۳ تا ۱۲ ماهه،جیره نویسی آسان برای گاوهای شیری،فایل آموزشی پرورش گوساله شیرپروار،آشنایی با بیماریهای مهم گوساله،پرورش گوساله یک ماهه تا از شیرگیری،آشنایی با دستگاه گوارش در گاو، دانلود رایگان کتاب تغذیه گاو شیری،دانلود کتاب پرورش گاو شیری دکتر قربانی،دانلود کتاب اصول مدیریت گاو شیری،دانلود کتاب گاو شیری،دانلود کتاب آموزش گاوداری،دانلود رایگان کتاب پرورش گاودانلود کتاب پرورش گاو گوشتی،اصول پرورش گاو گوشتی، پرورش تلیسه های جایگزین،تغذیه ومدیریت گوساله از تولد تا از شیرگیری، مدیریت گاوهای خشك، امتیاز وضعیت بدنی در مدیریت واحدهای پرورش گاو شیری، تغذیه گله گاوهای شیری ،مدیریت پرورش گاوهای شیرده،گاو آبستن ،چگونه گاو شیری پرورش دهیم ،شرایط کشت علوفه برای گاوداری ،تجهیزات لازم برای گاوداری ،ساختمان پرورش گاو ،نحوه ساخت ساختمان پرورش گاو، جایگاه های پرورش گاو ،گاوداری چقدر پول لازم دارد ،سرمایه لازم برای راه اندازی گاوداری ،تولید مثل گاو،انواع بیماری های گاو ،بیمای های گاو چیست ،طرح کارآفرینی پرورش گاو گوشتی ،تولید مثل گاو شیری ،نشانه های گاو بیمار ،نشانه های گاو سالم ،آخور گاو ،پنهای انفرادی گوساله، اصول پرورش گاو،دامپزشکی،دانلود، جزوه،دانلود جزوه، اصول پرورش گاو،دانلود رایگان،دانلود رایگان جزوه، جزوه کامل اصول مدیریت و پرورش گاو
مطالب مرتبط: