گزارش کارآموزی: شهرداری

گزارش کارآموزی: شهرداری

تعداد صفحات: 57 صفحه —–قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..

 
فهرست مطالب
مقدمه:4
فصل اول :5
آشنايي كلي با مكان كارآموزي و قوانين مهم آن.. 5
فصل اول : آشنايي كلي با مكان كارآموزي و قوانين مهم آن.. 6
طرح تفصيلي شهرداري گرگان :8
فصل دوم. 10
ارزيابي ( بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز). 10
فصل سوم. 13
آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات… 13
تاييد نقشه :16
صدور پروانه :16
اعلام ضابطه ها :17
پيشنهادات:17
فرم هاي مربوطه :18
 

 
لازم به…