پکیج 144مدار فلزیاب ساده تا فوق پیشرفته

پکیج 144مدار فلزیاب ساده تا فوق پیشرفته

پکیج 144مدار فلزیاب ساده تا فوق پیشرفته

پکیج 144مدار فلزیاب ساده تا فوق پیشرفته 
شامل مدارات ساده و مدارات حرفه ای و مدارات فوق حرفه ای با قابلیت تفکیک فلزات و مدارات LCD دار و مدارات بدون LCD ، فلزیاب های پالسی ، فلزیاب های دیجیتال ،ردیاب ، حفره یاب ، ……