پایان نامه ارشد مبانی سحر و جادو در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد مبانی سحر و جادو در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد مبانی سحر و جادو در فقه و حقوق موضوعه

چکیدهدر میان علمای شیعه و اهل سنت در خصوص این که سحر و واقعیت دارد یا جزء خراقات است اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنان، سحر را حقیقت می دانند اما برخی آن را خرافات می پندارند.
جادوگری در حقوق کیفری همواره از جایگاه یکسانی برخودار نبوده است: علت این امر را باید در جرم انگاری و مبنای آن در اعصار مختلف تاریخی جست و جو کرد در دوران باستان تا قرن هجدهم، با عامل دین در جرم انگاری جادو مواجه ایم. ادیان یهود، مسیحیت و اسلام جادوگری را نفی می کنند و…