عنوان :چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟

عنوان :چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟

عنوان :چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟

مقاله پاسخ به پرسش مهر 18 :چگونه باید در محیط مدرسه تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟
چکیده:
فرهنگ هر کشوری مهمترین مؤلفه هویت ساز آن کشور است به گونه ای که زندگی تک تک اعضای جامعه را معنا می بخشد و جهت دهی می کند. بخش مهمی از فرهنگ عمومی کشور ما را ارزشهای اخلاقی تشکیل میدهد.ازجمله راههای معمول و مهم ارائه ارزشهای اخلاقی به نسل نوپای جامعه، آموزش و پرورش رسمی و عمومی است. هدف مقاله ی حاضر پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور…