طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از واكسن سياه سرفه

طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از  واكسن سياه سرفه

طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از واكسن سياه سرفه

فهرست مطالبعنوان صفحهخلاصه فارسي 1فصل اول: کلیات1-1. بيان مسئله 31-2. تاریخچه بیماری سیاه سرفه 41-3. باکتریولوژی 71-4. ترکیبات مهم باکتری سیاه سرفه 101-4-1. توکسین پرتوسیس 101-4-2. فیلامنتوس هموگلوتینین (FHA) 121-4-3. فیمبریه و آگلوتینين ها 131-4-4. پرتکتین 151-4-5. آدنیلات سیکلاز (ACT) 161-4-6. تراکئال سایتو توکسین (TCT) 171-4-7. توکسین حساس به حرارت 181-4-8. BrKA 181-4-9. اندوتوکسین 191-5. سويه هاي بوردتلا پرتوسيس 191-6. اپيدميولوژي 20 1-6-1. وضعيت بيماري در ايران 211-7. بیماری زایی سیاه سرفه 211-8….