دانلود پاورپوینت معرفی عناصر تشکیل دهنده فضاهای شهری از نظر کالبدی

دانلود پاورپوینت معرفی عناصر تشکیل دهنده فضاهای شهری از نظر کالبدی

دانلود پاورپوینت معرفی عناصر تشکیل دهنده فضاهای شهری از نظر کالبدی

معرفی کامل فضاهای سبز-آموزشی-تجاری-پارکینگ-ورزشیتعاریف مختلف شهری
-تعریف عددی-تعریف تاریخی-تعریف حقوقی-تعاریف دیگر-تعریف جغرافیدانان-تعریف اسماعیل شیعه
شهرسازی چیست؟
شهر ساز کیست؟
برنامه ریزی شهریایجاد محیطی راحتتر-بهتر-آسانتر و موثرتربرای شهرنشینان
طرح ریزی شهریمطالعه کیفیت فضاها-کیفیت فیزیکی طرحها-ارائه طرحهای فیزیکی از فضاهاوشناخت کیفیت فیزیکی شهری
تحولات شهرسازی
معرفی انواع فرم شهرها
معرفی شهر خطی
معرفی شهر شطرنجی
معرفی…