دانلود مقاله مقایسه دو نوع سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک

دانلود مقاله مقایسه دو نوع سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک

دانلود مقاله مقایسه دو نوع سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک

 

 

عنوان مقاله: مقایسه دو نوع سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک
شناسه (COI) مقاله: NCAMEM06_029
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در سال ۱۳۸۹

مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف عباسپورگیلانده – استادیاران گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبی
فاطمه رحیمی اجدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عزت اله عسکری اصلی ارده –  غلامحسین شاهقلی –

خلاصه مقاله:

هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد دو نمونه سیستم اندازه گیری مقاومت مکانیکی افقی در حال حرکت میباشد.دو کاوشگر مورد مقایسه در این تحقیق عبارت بودند از 1- تیغه عمودی مجهز به چهار نیروسنج مینیاتوری به فواصل 10 سانتیمتری 2- کاوشگر چهار تیغهای مجهز به ابزار اندازه گیری و مبدل های هشت وجهی نیرو. دادههای بدست آمده از این کاوشگرها طی آزمایشات مزرعهای با دادههای نفوذسنج مخروطی پشتتراکتوری مورد مقایسهقرار گرفت. همچنین شکل گسیختگی ایجادشده توسط دو کاوشگر و نیز میزان نوسانات دادهبرداری آنها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاوشگر مجهز به تیغههای چندگانه نسبت به کاوشگر تک تیغهای دارایمزایای بیشتری نظیر ایجاد آشفتگی کم در خاک، ارائه الگوی گسیختگی یکسان با نفوذسنج مخروطی در تعداد عمقهای بیشتر، همبستگی بیشتر با داده های شاخص مخروطی و نوسانات کمتر در داد ههای اندازهگیریشده میباشدو میتوان از آن در مقیاسهای بزرگ مزرعهای برای تشخیص تغییرپذیری فشردگی خاک استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

فشردگی خاک  ، کاوشگر تک تیغهای، کاوشگر مجهز به تیغههای چندگانه،نفوذسنج مخروطی، همبستگی،کالیبراسیون،
هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد دو نمونه سیستم اندازه گیری مقاومت مکانیکی افقی در حال حرکت میباشد.دو کاوشگر مورد مقایسه در این تحقیق عبارت بودند از 1- تیغه عمودی مجهز به چهار نیروسنج مینیاتوری به فواصل 10 سانتیمتری 2- کاوشگر چهار تیغهای مجهز به ابزار اندازه گیری و مبدل های هشت وجهی نیرو. دادههای بدست آمده از این کاوشگرها طی آزمایشات مزرعهای با دادههای نفوذسنج مخروطی پشتتراکتوری مورد مقایسهقرار گرفت.