دانلود مقاله ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

دانلود مقاله ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

دانلود مقاله ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

 

 

عنوان مقاله :   ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

منتشر شده در چهارمین  کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در سال ۱۳۸۹

مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف عباسپورگیلانده ، عزت اله عسکری اصلی ارده، غلامحسین شاهقلی، استادیاران گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه رحیمی اجدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عادل احمدی آرا – مربی مرکز آموزش کشاورزی رشت
خلاصه مقاله:

تعيين مقاومت مكانيكي خاك اساس تعيين عمق خاك ورزي در سيستم خاك ورزي دقيق را تشكيل مي دهد. مقاومت مكانيكيخاك به صورت مقاومت در برابر تغيير شكل خاك توصيف ميگردد. استفاده از نفوذسنج مخروطي استاندارد براي اندازه گيريمقاومت مكانيكي خاك كاري زمانبر و خسته كننده است و به اين دليل، رويكردهاي اخير به سمت ساخت حسگرهاي درحال حركت گسترش يافته است. در اين تحقيق، به ارزيابي يك سيستم اندازه گيري پيوسته مقاومت مكانيكي خاك پرداختهشده است. آزمايشات مزرعهاي در مزرعه تحقيقاتي و آموزشي دانشگاه محقق اردبيلي، در زميني با بافت سيلتي لومي، با دوسطح رطوبتي (نسبتاً خشك و مرطوب) و در سه سطح سرعت پيشروي انجام شدبا استفاده از حسگر مذكور شاخصدر چهار عمق، اندازه گيري شد. آزمايشات در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و (CSRI) مقاومت مكانيكي پيوسته خاكبه عنوان داده هاي (CI) در سه تكرار انجام پذيرفت. داده هاي به دست آمده با داده هاي حاصل از نفوذسنج مخروطي استانداردمعني دار CSRI مرجع، مقايسه گرديد. نتايج بدست آمده، حاكي از آن بود كه اثرات اصلي رطوبت و عمق، بر روي شاخصگرديد. سرعت پيشروي CSRI بودند. بطوريكه افزايش رطوبت سبب كاهش اين شاخص و افزايش عمق سبب افزايشبدست آمد.  همبستگي خوبي بين مقادير CSRI تاثيري بر مقاديرCI و CSRI نداشت.

کلمات کلیدی:
خاك ورزي دقيق ،مقاومت مكانيكي پيوسته خاك ،نفوذسنج مخروطي استاندارد ، حسگر در حال حركت.