دانلود جزوه کامل اقتصاد خرد در قالب فایل پاورپوینت ppt

دانلود جزوه کامل اقتصاد خرد در قالب فایل پاورپوینت ppt

دانلود جزوه اقتصاد خرد در قالب فایل پاورپوینت ppt

 

 

 

عنوان فایل:  جزوه اقتصاد خرد 

نوع فایل: pdf

تعدادصفحات: 254 ص

نام مولف :دکتر جمشید پژویان

رشته : مدیریت و حسابداری

نویسنده : کامبخش فرهمند (هیات علمی اقتصاد)

توضیحات: 

علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب واستفاده انسان وجامعه از منابعی است که طبیعت ونسل های گذشته در اختیار او قرار داده است اقتصاد خرد در مورد عمل بنگاه های منفرد وخانوارها صحبت می کند ولی در مقابل اقتصاد کلان همه چیز را جمع می کند وبه کل اقتصاد می اندیشد

فهرست  دانلود جزوه اقتصاد خرد :

مقدمه

فصل اول : تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن

هزینه فرصت

چرا اقتصاد را یاد می گیریم

بازار های کار آمد

نهایی گرایی

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

چه کالایی باید تولید شود

نظریه ها ومدل ها

چگونه باید کالایی تولید شود

کالاهای سرمایه ای وکالاهای مصرفی

چگونه کالا های تولیدی توزیع شود

کاربرد منحنی امکانات تولید

عوامل موثر در انتخاب نوع کالا برای تولید

اقتصاد کار آمد

چگونه رشد اقتصادی ممکن است

عدم کارایی در تولید

منحنی امکانات تولید

عوامل موثر در رشد اقتصادی

فصل دوم : سیستم های اقتصادی

رشد اقتصادی

اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز

سیستم اقتصادی

اقتصاد بازار آزاد

قیمت گذاری

سیستم اقتصادی مخلوط بازار ودولت

سخنی کوتاه در مورد اقتصاد ایران

ادعای طرفداران حضور دولت در اقتصاد

برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد آزاد

سیستم های موجود در اقتصاد امروز

عرضه وتقاضا

خانوارها وبنگاه ها

تقاضا در بازار ستاده ها

آشنا شدن فراگیر با تقاضا وعوامل موثر در آن

قانون تقاضا یا قیمت ومقدار تقاضا

فواید منحنی تقاضا

اثر در آمدی

اثر جانشینی

دو مشخصه از منحنی تقاضا

عوامل دیگر تعیین کننده در تقاضای خانوار

تعریف ثروت

کالای معمولی

کالای پست

کالای جانشینی

کالای مکمل

جابه جایی منحنی تقاضا وحرکت روی منحنی تقاضا

تقاضای بازار

عرضه تولیدات (ستاده ها ) در بازار

قیمت ومقدار عرضه – قانون عرضه

جابه جایی منحنی عرضه وحرکت روی منحنی عرضه

از منحنی عرضه یک بنگاه تا منحنی عرضه بازار

بازار وتعادل در بازار

تقاضای مازاد وعرضه مازاد

نمودار عرضه مازاد

فصل چهارم : رفتار مصرف کننده ومطلوبیت

عوامل موثر در تقاضای خانوار

شکل محدودیت بودجه

پایه واساس انتخاب یا مطلوبیت

نارسایی ها ومشکلات مفهوم مطلوبیت

نزولی بودن مطلوبیت نهایی

منحنی های مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی

نرخ نهایی جانشینی – دانلود جزوه اقتصاد خرد

نزولی بودن مطلوبیت نهایی وشیب منحنی تقاضا

اثر جانشینی واثر در آمدی

تاثیر درآمدی تغییر در قیمت

مقایسه اثر جانشینی واثر در آمدی

تعریف منحنی بی تفاوتی وشکل آن

خصوصیات منحنی بی تفاوتی

منحنی بی تفاوتی- خط بودجه

فصل پنجم : بنگاه وتولید

تولید وتکنیک تولید

تابع تولید

تولید نهایی

قانون بازده نزولی

تولید متوسط

رابطه بین تولید متوسط و تولید نهایی

منحنی های تولید یکسان یا منحنی بی تفاوتی در تولید

نرخ نهایی تکنیکی جانشینی

فصل ششم : کشش

کشش قیمتی تقاضا

خصوصیات قانون تقاضا

کالای ضروری

کالای کشش پذیر

کشش ودر آمد کل

عوامل موثر در کشش تقاضا

کشش درآمدی تقاضا

کشش متقابل قیمت وتقاضا

کالاهای جانشین

کالاهای مکمل

کشش عرضه

فصل هفتم : هزینه

هزینه های آشکار

هزینه های پنهان

سود اقتصادی

قانون بازدهی نزولی یا کاهنده

کوتاه مدت و بلند مدت

کل هزینه ثابت (TFC)

کل هزینه متغیر (TVC)

کل هزینه تولید(TC)

مثال برای هر کدام

متوسط هزینه ثابت (AFC)

متوسط هزینه متغیر (AVC)

هزینه متوسط (AC)

هزینه نهایی(MC)

هزینه های بلند مدت تولید

بازده ثابت به مقیاس

بازده فزاینده به مقیاس

بازده کاهنده به مقیاس

فصل هشتم : قیمت وتولید

رقابت کامل

چگونگی تعیین قیمت ومقدار تهیه تولید

به حداکثر رساندن سود در کوتاه مدت (روش نهایی)

سود یا زیان کوتاه مدت

منحنی عرضه کوتاه مدت شرکت

تعادل بلند مدت یک شرکت رقابتی

صنایع با هزینه های ثابت ،فزاینده وکاهنده

مزایای رقابت کامل

فصل نهم : قیمت وتولید انحصاری

انحصار خالص

تقاضا ودر آمد نهایی

انحصار از نظر کارایی

کنترل انحصار

انحصار طبیعی

تبعیض قیمت

انحصار خالص

شرایط لازم برای اعمال تبعیض قیمت توسط انحصارگر

مثال برای تبعیض قیمت

فصل دهم : قیمت ومحصول

تعریف وخصوصیات رقابت انحصاری

مفاهیم کارایی بلند مدت رقابت انحصاری

مقایسه رقابت انحصاری با رقابت کامل

محصولات متمایز

رقابت غیر قیمتی

عکس هایی از فایل دانلود جزوه اقتصاد خرد  :

دانلود جزوه اقتصاد خرد   کامل اقتصاد خرد دانلود  جزوه اقتصاد خرد