تحقیق:آشنايي كلي با مكان كارآموزي

تحقیق:آشنايي كلي با مكان كارآموزي

تحقیق:آشنايي كلي با مكان كارآموزي

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي
معرفي شركت دانش هوشيار الكترونيك 2
فصل دوم: ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
توليد كنندگان، بخش طراحي و ساخت، بخش تعميرات و نگهداري4
نتيجه گيري 4
پيشنهاد براي بهبود كار در صنعت الكترونيك5
فصل سوم
مقدمه : آشنايي با ساخت پيوند p-n8
ساختمان کريستالي نيمه هادي 10
ترانزيستورها 13
ترانزيستور دوقطبي پيوندي 15
ترانزيستور اثر ميدان پيوندي(JFET 15
ترانزيستور اثر ميدان MOS 18
ساختار…