بازاریابی بین المللی صنعتی

بازاریابی بین المللی صنعتی

بازاریابی بین المللی صنعتی

 

كريس- تحليل گر پژوهش بازاريابي كه به تازگي در سازمان استخدام
شده بود- براي دفتر كار خود نياز به كامپيوتر و چاپگر داشت. به هميندليل سفارش
خريد يك سيستم را به بخش خريد سازمان ارائه داد.بعد از گذشت 2هفته كامپيوتر خريداري
شد اما خريداري چاپگر را به زماني موكول كردند كه تقاضاي خريد چاپگر به حدي برسد كه
بتوانند تخفيف عمده اي را دريافت نمايند و پس از گذشت 6هفته چاپگر به كريس تحويل داده شد.
بخش خريد تخفيف قابل ملاحظه اي را بابت سفارش…