دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت)

دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت)

 

 

 عنوان فایل : مبانی برنامه نویسی پاسکال

قالب بندی : پاورپوینت

حجم : 10 مگ

تعداد صفحات : 500

مبانی برنامه نویسی پاسکال ،  زبان پاسکال یکی از زبانهای برنامه سازی است که ویژگیهای آموزشی آن بسیار بالاست یعنی زبان خوبی برای آموزش برنامه نویسی منظم و دقیق است. قابلیت خوانایی و درک برنامه های این زبان بالاست ومیتوان برنامه هایی نوشت که احتمال خطاهای آنها بسیار اندک باشد علتش این است که یک زبان ساختار یافته (structed) می باشد. در این کتاب آموزشی ابتدا با مفاهیم کامپیوتر، الگوریتم وفلوچارت، زبان های برنامه نویسی و در ادامه با برنامه نویسی به زبان Pascal، ساختار کلی برنامه در زبان پاسکال، متغییرها، دستورات، توابع، رشته ها و … آشنا خواهید شد. جهت دانلود کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان پاسکال به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

فهرست دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

مقدمه

فصل 1

  الگوریتم ها Algorithm

شناخت حل مسئله و ارائه الگوریتم

بررسی صحت الگوریتم

شناخت اجزاء لازم برای حل مسئله

شرط ها و حلقه ها را در الگوریتم

تعريف الگوريتم

مراحل الگوريتم

فلوچارت

دستورالعمل‌هاي شرطي

حلقه‌ها

انواع حلقه

حلقه های با تکرار مشخص

حلقه های با تکرارنامشخص

حلقه‌هاي تودرتو

فصل 2

كاربرد آرايه ها در الگوريتم ها

شناخت آرایه ها و مفهوم آن

مقایسه انواع روش های جستجو با هم

شناخت الگوریتم های لازم برای جستجو و مرتب سازی

تعريف آرايه

جستجو و مرتب سازي( search and sort )

الگوریتم های جستجو (  search)

جستجوي خطي (linear search)

جستجوي دودوئی(binary search )

مرتب سازي (sort )

فصل 3

آشنايي با كامپيوتر

شناخت كامپيوترهاي نسل قديم و امروزي

شناخت سخت‌افزارهاي لازم براي كامپيوترهاي شخصي

بررسي نرم‌افزارها و انواع آن

كامپيوترهاي قديمي

كامپيوترهاي امروزي

سخت افزار

نرم افزار

دستگاههاي ورودي

حافظه‌هاي جانبي

حافظه‌هاي اصلي

واحد پردازشگر مركزي

دستگاههاي خروجي

نرم افزار سيستم عامل

زبانهاي برنامه‌نويسي

زبانهاي سطح بالا

زبانهاي سطح پايين

زبانهاي سطح مياني

دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

فصل 4

ساختار برنامه در زبان پاسکال

شناخت اجزاي تشكيل دهنده يك برنامه

بررسي دستگاههاي خروجي و دستورات لازم در زبان پاسكال براي توليد خروجي

شناخت ساختار برنامه در زبان پاسکال

اجزاي تشکيل‌دهنده يک برنامه

کلمات ذخيره‌شده ( Reserved Words )

شناسه‌ها ( identifier )

انواع شناسه

قسمت تعاريف برنامه

اعلان ثابتها Constant Declaration

اعلان انواع Type Declaration

اعلان متغيرها Declaration Variable

اعلان برچسبها Declaration Label

( Output )خروجی

مشهورترين دستگاههاي خروجي

صفحه نمايشMonitor

چاپگرPrinter

ترمينالTerminale

رسام Plotter

فصل 5

انواع عملگرها و داده‌ها در زبان پاسکال

معرفي انواع عملگرها در زبان پاسكال

بررسي اولويت عملگرها

معرفي دستورات جايگزيني در پاسكال

شناخت انواع داده ها

عملگرها

چهار دسته عملگر

محاسباتي

رابطه اي

منطقي

بيتي

عملگرهاي محاسباتي

عملگرهاي رابطه اي

عملگرهاي منطقي

عملگرهاي بيتي

  انواع داده‌ها ( data types )

 داده‌هاي سادهSimple data type)

داده‌هاي ساخت‌يافته ( Structural Data Types

 داده‌هاي اشاره‌گر (Pointer Data Types)

(Simple data type)انواع داده‌هاي ساده

نوع کاراکتري (Char type)

صحيح ( integer )

اعشاري (حقيقي)

نوع رشته اي (String type)

 نوع منطقي (Boolean type)

انواع داده‌هاي ساخت‌يافته

آرايه‌ها

رکوردها

مجموعه‌ها

فايلها

متغيرها (Variables)

ثابتها (Constants)

دستور جايگزيني

افزودن توضيحات به برنامه (Comment)

نکاتي چند در مورد برنامه‌نويسي

فصل 6

ورودي و خروجي

Read و ReadLnبررسي دستورات ورودي

معرفی خروجی فرمت بندی شده

(Writeln) معرفي دستورات خروجي

فرمت اعداد صحيح

طول ميدان اعداد اعشاري

طول ميدان کاراکترها و رشته‌ها

جابجا کردن محتويات دو عدد

فصل 7

ساختارهاي شرطي و كنترلي

If and Elseمعرفي دستور شرطي

معرفي دستور case

بررسي دستورات تكرار for ، while ، repeat until

معرفي دستورات شرطي متداخل

بررسي چند تابع و روال استاندارد زبان پاسکال

دستورات شرطي

دستور if

If – then

دستور if همراه else

If  متداخل های

ساختارهاي کنترلي

حلقه  for

 متداخل های For

حلقه While

دستور Repeat

برنامه‌ مجموع و ميانگين تعدادي عدد صحيح مثبت

معرفي چند پروسيجر ( Procedure )

پروسيجر Exit

پروسيجر Break

پروسيجر continue

فصل 8

Arrayآرایه ها

شناخت لزوم استفاده از ساختار داده اي به نام آرايه ‌

شناخت انواع آرايه‌ها و موارد استفاده از آنها

شناخت مفاهيم مرتب‌سازي و جستجو

شناخت الگوريتمهاي مرتب‌سازي و جستجو

آرايه و انواع آن

 آرايه‌هاي يک بعدي

آرايه‌هاي دو بعدي

آرايه‌هاي چند بعدي

نکاتي چند در مورد آرايه‌ها

جستجو و مرتب‌سازي ( Search and Sort )

انواع عمل جستجو

جستجوي خطي Linear search

جستجو دودويي Binary search

 مرتب‌سازي حبابي ( Bubble sort )

مرتب‌سازي انتخابي ( Selection sort )

فصل 9

 توابع و روال‌ هاي كتابخانه ای‌

شناخت ساختار تابع و روال

شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي نوعهاي صحيح

شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي نوعهاي اعشاري و كاركتري

شناخت توابع و روالهاي استاندارد رياضي

توابعي براي اعداد صحيح و اعشاري

تابع Abs

تابع Sin

 تابع Cos

تابع ArcTan

تابع Exp

تابع frac

تابع Int

تابع Ln

تابع Odd

تابع Ord

تابع pi

تابع Pred

تابع Random

تابع Round

تابع sqr

تابع sqrt

تابع succ

تابع Trunc

تابع chr

تابع Upcase

روال‌هاي استاندارد

روال Dec

روالExit

روالHalt

روال Randomize

فصل 10

(String) متغيرهاي كاراكتري و رشته‌ها

بررسي ساختار آرايه هايي از نوع كاراكتر ‌

معرفي نوع دادة جديد به نام رشته

مقايسه آرايه اي از كاراكتر و رشته ‌

شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي رشته ها ‌

متغيرهايي از نوع کاراکتر

متغيرهاي رشته‌اي ( String )

توابع و روالهاي کتابخانه‌اي براي متغيرهاي رشته‌اي

تابع Concat

تابع Copy

روال Delete

روال Insert

تابع Length

 تابع Pos

روال Str

 روال Val

دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

فصل 11

· شناخت اجزاء تشكيل‌دهنده توابع و روالها

·‌ بررسي انواع پارامترها و متغيرها در برنامه‌هاي فرعي

· شناخت تفاوتهاي روالها و توابع

· معرفي مزاياي استفاده از زير برنامه‌ها

روال ها

انواع پارامتر

1.پارامترهاي صوري ( Formal parameters )

.2پارامترهاي واقعي ( Actual parameters )

 انواع پارامترهاي صوري

 پارامترهاي مقداري ( Value parameters )

پارامترهاي متغيري ( Variable parameters )

 متغيرهاي محلي و سراسري ( Local and Global Variable)

 بكارگيري روال‌هاي بدون پارامتر

بكارگيري روال همراه پارامترهاي با خاصيت ورودي

 بكارگيري روال همراه پارامترهاي با خاصيت ورودي و خروجي

ارتباط روال‌ها با يكديگر

قوانين كلي فراخواني روال‌ها

قانون اول

قانون دوم

قانون سوم

اعلان روال‌ها به روش forward

توابع (Functions)

توابع بازگشتي (Recursion Functions)

مقايسه توابع و روال‌ها

طريقه ارسال آرايه‌ها به توابع و روال‌ها

فصل 12

مجموعه‌ها و داده‌هاي شمارشي

 مفهوم مجموعه و داده‌هاي شمارشي در زبان پاسكال

مجموعه و داده‌هاي شمارشي به عنوان متغير

استفاده از مجموعه‌ها و داده‌هاي شمارشي در برنامه

مجموعه‌ها (Sets)

 عمليات روي مجموعه‌ها

 عملگرها روي مجموعه‌ها

داده‌هاي شمارشي (Enumeration)

عملیات داده های شمارشی

فصل 13

(Records)ركوردها

 مفهوم ركورد و اجزاي آن

انواع ركوردها و استفاده از آن در برنامه

  معرفي مزاياي ركوردها در برنامه

 دسترسي به فيلدهاي ركورد

 بدست آوردن حجم يك ركورد

ركوردهاي تودرتو

آرايه‌اي از ركوردها

ارسال ركورد به زيربرنامه‌ها

فصل 14

(Files) فــايـلها

مفهوم فايل و انواع آن

موارد استفاده از فايلها

فايلهاي متني (Text)

تعریف یک متغیر فایلی

 طريقه خواندن اطلاعات از يك فايل متني

باز کردن فایل برای خواندن با دستور(Reset ، FileName )

فايلهاي دودويي و نوع‌دار(Binary & Typed )

 طريقه ایجاد يك فايل نوع دار

فصل 15

تحليل الگوريتمها

· مفهوم و تعريف الگوريتم

· مفهوم كارايي يك الگوريتم

· مرتبه يك الگوريتم

تعريف مرتبه يا پيچيدگي الگوريتم (O بزرگ)

بدست آوردن مرتبه الگوريتمها

به همراه پروژه های زیر

فهرست :

انتقال عدد از مبناي 2 به 10

انتقال عدد از مبناي 10 به مبناي 2

بانکداري

ضرب دو ماتريس در هم

ترانهاده يک ماتريس

تعويض قطر اصلي و فرعي ماتريس 5 در 5

تعيين بشترين تکرار 0 تا 9 در يک آرايه 20 عضوي

تعيين تعداد اعداد اول و فيبوناچي

تعيين مينيموم هر سطر و ستون ماتريس 5 در

مثل خيام پاسکال

دريافت n عدد و مشخص نمودن تعداد اعداد عضو سري فيبوناچي

دريافت اطلاعات 100 دانشجو – ليست مشروطين – منظم نمودن اطلاعات قبول شد آن بر اساس فاميلي

دريافت اطلاعات حداثر 100 کارمند و کسر بيمه و ماليات ونمايش اطلاعات آنها

دريافت اطلاعات حداکثر 100 کالا و نمايش آن با کد کالا

دريافت اطلاعات حداکثر 100 دانشجو و نمايش آن با شماره دانشجويي

دريافت تاريخ به عدد و نمايش آن با حروف

دريافت معدل 10 دانشجو و جوستجو دودويي در آنها

رسم جدول ضرب

رسم مثلث عددي

ساعت آنالوگ

سيستم کتابخانه

سيستم بانکداري با استفاده از رکورد ها

ضرب و جمع دو عدد 20 رقمي

ماتريس ترانهاده

مبدل تاريخ

مبناي دو

مثلث خيام

محاسبه ب.م.م

محاسبه تعداد اعداد اول

مغلوب اعداد

مينيموم سطر و ستون ماتريس

به اضافه مثال ها وتمرینات کامل وحل شده از تک تک مطالب 

عکسهایی از محیط فایل : 

 

دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

 

 

کتاب دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

 

 

 

 

 

 

دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

 

 

 

دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

 

دانلود مبانی برنامه نویسی پاسکال به همراه پروژه های آماده (پاورپوینت ppt)

 

 

پروژه برنامه نویسی پاسکال آماده دانلود کد

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

دانلود ۱۲۰ پروژه و نمونه سوال برنامه نویسی به زبان c++ رایگان
آموزش برنامه نویسی ++c بدون ترس (با ساده ترین روش) pdf دانلود رایگان
دانلود پروژه های برنامه نویسی ++c به همراه ۲۰ فایل اجرایی و کد قابل ویرایش
دانلود جزوه آموزش الگوریتم و فلوچارت در برنامه نویسی – پاورپوینت ppt
دانلود کتاب الگوریتم و فلوچارت به همراه نمونه سوالات بصورت فایل pdf