گزارش کار کاراموزی در اداره جهاد کشاورزی در بخش صدور پروانه (word)

گزارش کار کاراموزی در اداره جهاد کشاورزی در بخش صدور پروانه (word)

گزارش کار کاراموزی در اداره جهاد کشاورزی در بخش صدور پروانه (word)

 

 

 عنوان فایل : گزارش کار کاراموزی  در اداره جهاد کشاورزی ودر بخش صدور پروانه

قالب بندی : word

فهرست مطالب : کاراموزی در اداره جهاد

مقدمه

 هدف صدور پروانه

 توسعه دامداری صنعتی

 مراحل صدور مجوزبه فعالیت های دامپروری

 تغییر کاربری واحدهای دامداری صنعتی

 پروانه بهره برداری روستایی

 جداول

 موافقت اصولی

 پروانه تاسیس

پروانه بهره برداری

اطلاعات مندرج در فرم بازدید کارشناسی مشترک جهت صدور پروانه بهره برداری :

 • مشخصات صاحب دامداري
 • موقعیت دقیق محل اجرای طرح
 • فاصله ها تا محدوده ی روستا ،تاسیسات مجاور
 • منابع تامین آب و برق
 • پلان
 • وضع عمومی تاسیسات
 • وضع کارگران
 • وسایل ایمنی وضدعفونی
 • مساحت تاسیسات احداثی وزمین دامداری
 • وضعیت ساختمان دامداری از نظر استحکام
 • وضعیت بهداشتی جایگاه(نور ،تهویه،بستر وانبار علوفه)
 • فاصله محل مسکونی دامداری با جایگاه دام
 • وضعیت آخور وآبشخور
 • منابع ومیزان تامین علوفه
 • نظریه کارشناسی وتوضیحات در خصوص عدم نقص

در صورتی که کارشناس محل احداث شده را برای بهره برداری اماده دید گزارش خود را به سازمان جهاد برای صدور پروانه ارائه میدهد.

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری:

 1. استعلام از ادارات
 2. حفاظت محیط زیست

جهت جلو گیری از هر گونه الودگی که واحد مورد نظر ممکن است برای محیط ایجاد کند.

 1. سازمان تامین اجتماعی

جهت بیمه کردن کارکنان در واحد مورد نظر میباشد.

 1. بهداشت محیط علوم پزشکی

 1. اصل پروانه تاسیس
 2. فرم بازدید کارشناسی مشترک تکمیل شده

اطلاعات مندرج در برگه پروانه بهره برداری:

 1. مشخصات متقاضی
 2. شاخص پروش(نوع ،نژاد و نحوه بهره برداری)
 3. ظرفیت(کل گله ودام مولد)
 4. مساحت اراضی کشت علوفه(ابی ،دیم)
 5. مساحت تاسیسات(مسقف و بهاربند)
 6. تاریخ تمدید
 7. کاراموزی در اداره جهاد
کاراموزی در اداره جهاد کاراموزی در اداره جهاد کاراموزی در اداره جهاد  گزارش کار کاراموزی در اداره جهاد کشاورزی در بخش صدور پروانه (word) عنوان فایل : گزارش کار کاراموزی رشته مهندسی علوم دامی در اداره جهاد کشاورزی ودر بخش صدو