کتاب مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت در قالب pdf

کتاب مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت در قالب pdf

کتاب مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت در قالب pdf

عنوان فایل: کتاب مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت نوع فایل: pdf
شرح مختصر:
کتاب حاضر جهت درس مالیه عمومی برای دوره های کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته های مدیریت در گرایش های مختلف ،حسابداری وحقوق تالیف شده است ولی تشریح موضوعات مختلف کتاب به گونه ای است که می تواند برای کارشناسان اقتصادی- بازرگا نی نیز قابل استفاده باشد.
فهرست :

 
عکس هایی از متن کتاب: