کتاب طلایی ازمایش های شیمی

کتاب طلایی ازمایش های شیمی

کتاب طلایی ازمایش های شیمی

عنوان فایل:  کتاب طلایی ازمایش های شیمینوع فایل: PDF  
شرح مختصر:
کتاب طلایی آزمایش هاي شیمی آقاي رابرت برنت کتابی است که به زبان ساده و شیوا، الفباي آزمایش هاي شیمی و چگونگی انجام برخی از آن ها در شرایط بیرون از آزمایشگاه و با حداقل وسایل در دسترس، آموزش می دهد . با مطالعه این کتاب خصوصا در مقاطع آموزشی پایین ، براي خواننده ، این امکان فراهم می شود که بتواند دانش شیمی را در اطراف خود تجربه کند. این کتاب براي دانش آموزان کنجکاو و دانش…