کتاب رسم فنی عمومی به همراه کتاب کار

کتاب رسم فنی عمومی به همراه کتاب کار

کتاب رسم فنی عمومی به همراه کتاب کار

 عنوان : کتاب رسم فنی عمومی به همرا کتاب کار رسم فنی میباشد نوع فایل : pdf 
حجم : 10 مگ 
تعداد صفحات : 131
فهرست مطالب : 
فصل اول: خطوط در رسم فني6 فصل دوم: ترسيمات هندسي۱4 فصل سوم: احجام ساده هندسي و جسم۱۵ فصل چهارم: ترسيم تصاویر از اجسام4۵ فصل پنجم: ترسيم تصاویر فرجه اول و فرجه سوم۵۳ فصل ششم: اندازه گذاري و اندازه گيري6۵ فصل هفتم: مقياس68 فصل هشتم: ترسيم نماي سوم با توجه به دو نماي داده شده از جسم )مجهول یابي(8۵ فصل نهم: بر شها۹۱ فصل دهم:…