نمونه سوالات انقلاب اسلامی

نمونه سوالات انقلاب اسلامی

نمونه سوالات انقلاب اسلامی

 

 

 

بسمه تعالی
نمونه سوالات تشریحی و تستی واحد انقلاب اسلامی ایران
سوالات طرح شده از کتاب: در آمدي تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران تالیف محمدرحیم عیوضی و محمدجواد
هراتی/نشرمعارف/ویراست دوم می باشد.
5-3- سوالات تستی فصل هاي 2
31 تا 82 مربوط به فصل 5 می باشد / 21 تا 30 مربوط به فصل 3 / توضیح: سوالات 1تا 20 مربوط به فصل 2
سوالات تشریحی از فصل 1 و 4 می باشد.
مجموع سوالات : 103 /بارم سوالات تستی 10 و بارم سوالات تشریحی نیز 10 نمره می باشد.

جستجوهای مربوط به نمونه سوالات انقلاب اسلامی نمونه سوالات انقلاب اسلامی دکتر عیوضی نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد نمونه سوالات تشریحی درس انقلاب اسلامی ایران نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران پیام نور دانلود کتابچه نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران نمونه سوالات تستی انقلاب اسلامی جمعی از نویسندگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید دانلود نمونه سوال درس انقلاب اسلامی ایران پیام ن دانلود انقلاب اسلامی ایران – دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور با پاسخ نامه تستی ,. دانلود نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران ,. pdf انقلاب اسلامی ایران – دانلود رایگان نمونه .. دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با جواب مجموعه نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با کد درس 1220424-1220434 شامل تمامی آزمون های پیام نور درس انقلاب اسلامی ایران در یک کتاب. نمونه سوالات فصل به فصل انقلاب اسلامی و ریشه های آن نوشته …   › آموزشی › جزوه ها و نمونه سوالات ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ – این نمونه سوالاتی از کتاب انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن به صورت تستی وهمراه با پاسخنامه می باشد در ایننمونه سوال ابتدا از هر فصل سوالات مهم … دانلود نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران با پاسخنامه – آلوخ ترم, سوال, پاسخنامه. نیمسال اول ۸۸-۸۹. نیمسال دوم ۸۸-۸۹. تابستان ۸۹. نیمسال اول ۸۹-۹۰. نیمسال دوم ۸۹-۹۰. تابستان ۹۰. نیمسال اول ۹۰-۹۱. نیمسال دوم ۹۰-۹۱. نیمسال اول ۹۱- … سلام پیام نور – دانلود نمونه سوال پیام نور درس انقلاب اسلامی ایران نی مهندسی › مهندسی کامپیوتر › نرم افزار دانلود نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 87-88 نیمسال اول درس انقلاب اسلامی ایران دانلود; دانلود نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 87-88 نیمسال دوم درس انقلاب اسلامی …سلام پیام نور – دانلود نمونه سوال پیام نور درس انقلاب اسلامی ایرا دانلود نمونه سوال سال 87-88 نیمسال اول درس انقلاب اسلامی ایران دانلود; دانلود نمونه … دانلود نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 90-91 نیمسال دوم درس انقلاب اسلامی ایران … [PDF]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺴﺘﯽ واﺣﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼ – adib ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺗﺴﺘﯽ واﺣﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺳﻮاﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه از ﮐﺘﺎب: در آﻣﺪي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ ﻋﯿﻮﺿﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد. ﻫﺮاﺗﯽ/ﻧﺸﺮﻣﻌﺎرف/وﯾﺮاﺳﺖ دوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. نمونه سوالات انقلاب اسلامی کاردانی |29769| بُت  ۹ مهر ۱۳۹۶ – نمونه سوالات انقلاب اسلامی کاردانی (29769):اسلامی کاردانی نمونه سوالات انقلاب اسلامی کاردانی سوالات انقلاب نمونه نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران … تو این پست نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران (نویسندگان : عیوضی و هراتی) به همراه پاسخنامه شونو براتون گذاشتیم،امیدواریم که بدردتون … سوالات تستی درس انقلاب…فصل 4 تا 8 – دانشجو سلام … سوالات درس انقلاب(انقلاب اسلامی ایران) فصل 4 تا 8 را در اینجا گزاشتم .