فلاشینگ در پرورش میش(پاورپوینت)

فلاشینگ در پرورش میش(پاورپوینت)

فلاشینگ در پرورش میش(پاورپوینت)

 

 

 

عنوان فایلفلاشینگ در پرورش میش

قالب بندی: پاورپوینت

شرح مختصر :

روش فلاشینگ در درجه اول در گوسفند و بعد در خوک مورد استفاده قرار میگیرد در انگلیس این کار سالیانه به طور سنتی به وسیله دامپروران عملی میگردد آزمایشات متعدد اثر فلاشینگ را در افزایش چندقلوزائی به اثبات رسانده است

تنظیم کردن برنامه  تغذیه ای در گوسفندان قبل از جفت گیری به عنوان یکی از روش های افزایش بازده تولید مثل در گوسفند و بز و افزایش درصد دوقلو زایی در آنان محسوب میشود که به این عمل اصطلاحا فلاشینک می گویند . به بالا بردن سطح تغذیه میش به منظور ازاد شدن تخمک ها و در نهایت افزایش چند قلو زایی و هماهنگی فحلی گفته می شود

فهرست:

مقدمه

نقش تغذیه در فلاشینگ

چرخه های تولیدی

فلاشینگ چیست؟

انواع  فلاشینگ

هدف از فلاشینگ

اثرات فلاشینگ

عوامل موثر برفلاشینگ

وضع تغذیه میش ها هنگام فلاشینک

منابع

عکس هایی از متن :

 

 در درجه اول در گوسفند و بعد در خوک مورد استفاده قرار میگیرد در انگلیس این کار سالیانه به طور سنتی به وسیله دامپروران عملی میگردد آزمایشات متعدد اثر  را در افزایش چندقلوزائی به اثبات رسانده است روش  در درجه اول در گوسفند و بعد در خوک مورد استفاده قرار میگیرد در انگلیس این کار سالیانه به طور سنتی به وسیله دامپروران عملی میگردد آزمایشات متعدد اثر  را در افزایش چندقلوزائی به اثبات رسانده است در درجه اول در گوسفند و بعد در خوک مورد استفاده قرار میگیرد در انگلیس این کار سالیانه به طور سنتی به وسیله دامپروران عملی میگردد آزمایشات متعدد اثر  را در افزایش چندقلوزائی به اثبات رسانده است روش  در درجه اول در گوسفند و بعد در خوک مورد استفاده قرار میگیرد در انگلیس این کار سالیانه به طور سنتی به وسیله دامپروران عملی میگردد آزمایشات متعدد اثر  را در افزایش چندقلوزائی به اثبات رسانده است در درجه اول در گوسفند و بعد در خوک مورد استفاده قرار میگیرد در انگلیس این کار سالیانه به طور سنتی به وسیله دامپروران عملی میگردد آزمایشات متعدد اثر  را در افزایش چندقلوزائی به اثبات رسانده است روش  در درجه اول در گوسفند و بعد در خوک مورد استفاده قرار میگیرد در انگلیس این کار سالیانه به طور سنتی به وسیله دامپروران عملی میگردد آزمایشات متعدد اثر  را در افزایش چندقلوزائی به اثبات رسانده است