سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین

سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین

سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین

ترجمۀ فارسی سینماتیک و دینامیک ماشین هااثر: جرج اچ مارتین که فایل آن،حدود ٥٤٦  صفحه
است،تقدیم حضورتان می گردد.
عناوین کتاب:
فصل 1 : سینماتیک ماشینها ( مفاهیم اساسی )
فصل 2 : خصوصیات حرکت ، حرکت نسبی روش های انتقال حرکت
فصل 3 : مکانیزمهای میله ای
فصل 4 : مراکز آنی
فصل 5 : تعیین سرعت به روش استفاده از مراکز آنی و مولفه ها
فصل 6 : تعیین سرعت در مکانیزم ها به روش سرعت های نسبی
فصل 7 : شتابها در مکانیزم ها
فصل 8 : نمودارهای سرعت و شتاب و مشتق گیری به…

 

رمز فایل در صورت نیاز : fbsep7.ir