راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات

کتاب حاضر؛ ترجمه کلّیّه متون و پاسخ تمام تمرینات کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
گرایش حرارت و سیالات با حدود  135 صفحه  و
تألیف جمال الدین جلالی پور می باشد….