دینامیک خاک (ژئوتکنیک وزلزله )

دینامیک خاک (ژئوتکنیک وزلزله )

دینامیک خاک (ژئوتکنیک وزلزله )

مجموعه پرسشهای چهار گزینهایدکتری مهندسی عمراندینامیک خاکهمراه با پاسخهای کاملا تشریحیتالیف:رامین گرمرودی  فهرست مطالب : 
عنوان صفحهفصل اول: رفتار دینامیکی خاک……………. 1رفتار دینامیکی خاک………………………………………………………….. 1تستهای رفتار دینامیکی.خاک…………………………………… 11فصل دوم: تئوری انتشار امواج در محیطهای یک و چند بعدی…………………………………………….. 43تئوری انتشار امواج در محیطهای یک و چند…