دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلد اول و دوم – کلارنس ری وایلی – ترجمه سیامک کاظمی – pdf

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته - جلد اول و دوم - کلارنس ری وایلی - ترجمه سیامک کاظمی - pdf

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلد اول و دوم – کلارنس ری وایلی – ترجمه سیامک کاظمی – pdf

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول و دوم
تالیف کلارنس ری وایلی ترجمه سیامک کاظمی
منبع رشته ریاضی
 
شامل :

 
فصل 7 : سری ها و انتگرالهای فوریه
فصل 8 : تبدیل لاپلاس
فصل 9 : معادله های دیفرانسیل جزئی
فصل 15 : تابع های تحلیلی یک متغیر مختلط
فصل 16 : سری های نامتناهی در صفحه مختلط
فصل 17 : نظریخ مانده ها
فصل 18 : نگاشت همدیسی…