دانلود کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال تام م .آپوستل به همراه حل المسائل جلد یک

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال تام م .آپوستل به همراه حل المسائل جلد یک

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تام آپوستل به همراه حل المسائل جلد یک

 

 

عنوان فایل: کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تام آپوستل به همراه حل المسائل جلد یک
نوع فایل :pdf
تعدادصفحات :950 ص
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
شرح مختصر:
کتاب حساب دیفرانسیل وانتگرال تام م .آپوستل کتابی است در دوجلد که از بدو انتشار هم در تدریس ازآن استفاده شده وهم به عنوان یک مرجع معتبر مورد استفاده قرار می گیرد این کتاب ترجمه دکتر ذکایی ،رضایی دلفی ، عالم زاده وفیروزان می باشد .
بنظر می رسد بر سر اینکه اولین درس در حساب دیفرانسیل و انتگرال چه باید باشد اتفاق نظر وجود ندارد،بعضی سخت معتقدند تنها راهی که می توان با ان حساب دیفرانسیل و انتگرال را واقعا فهمید این است که با بحث کاملی از دستگاه اعداد حقیقی شروع کرده و مبحث را گام به گام پیش برد. دیگران این گونه استدلال می کنند که حساب دیفرانسیل و انتگرال عمدتا ابزاری در دست مهندسان و فیزیکدانان است؛ اینها بر این باورند که باید در این درس با توسل به شهود و حل مسائل متعددکه مهارت های صحیح بکار بردن را تقویت میکند بر کاربرد های حساب دیفرانسیل و انتگرال تاکید کرد.
حساب دیفرانسیل و انتگرال علمی است استنتاجی و شاخه ای از ریاضیات محض است.ذر عین حال باید این نکته مهم را بخاطر داشت که این مبحث ریشه های عمیق در مسائل فیزیکی دارند و از همین روست که قسمت اغظم نیرو و زیبائیش را از کاربرد های متنوع خود می گیرد.این کتاب سعی داردیک موازنه معقول بین این ذو دیدگاه فراهم اورد.
روش این گتاب از گسترش تاریخی و فلسفی حساب دیفرانسیل و انتگرال ناشی شده است.به عنوان مثال انتگرال گیری پیش از مشتقگیری مورذ بحث قرار می گیرد.اگر چه ممکن است این موصوع به نظر عده ای غریب باشذ لیکن این واقعیت دارد که ارشمیدس در 2500 سال پیش اولین مسئله انتگرال گیری را با استفاده از روش اشباع حل کرد.حال اینکه در عصر جذید نیوتن و لایبنیتز را ابداع کنندگان حساب دیفرانسیل و انتگرال می دانند.
حق تکثیر: کتاب مرجع دانشگاهی-عمومی
قابل استفاده دانشجویان رشته های مهندسی
ترجمه : 
علیرضا ذکایی ،مهدی  رضایی دلفی، علی اکبرعالم زاده وفرخ فیروزان
فهرست :   

 

 

 

 

عکس هایی از متن : 

 

المسائل اپوستل،دانلود حل المسائل آپوستل،دانلود کتاب آپوستل جلد 1،دانلود کتاب ریاضی 2 اپوستل،دانلود کتاب ریاضی عمومی آپوستل،آپوستل دانلود،دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز ترجمه عالم زاده