دانلود کتاب امار و احتمال مهندسی pdf

دانلود کتاب امار و احتمال مهندسی pdf

دانلود کتاب امار و احتمال مهندسی pdf

 

 

 

عنوان فایل : کتاب امار و احتمالات مهندسی

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات : 180 ص

شرح مختصر :

 امروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی‌گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیرآماری ضرورت پیدا کرده است.در این آموزش سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیرآماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود.این آموزش در 12 فصل ارائه می‌شود. ترتیب مطالب از ساده به مشکل همراه با مثال های کاربردی است.

 

 فهرست :

فصل اول: آمار توصیفی

مقدمه

تعاریف اولیه

جدول آماری

تاریخچه و کاربردها

چولگی توزیع فراوانی

جداول فراوانی برای داده های گسسته وپیوسته

نمودارهای آماری

نمایشی تصویری توزیع فراوانی

نمودار فراوانی- نمودار فراوانی تجمعی- نمودار ساقه و برگ

شاخص‌های آمار توصیفی

پارامترهای مرکزی وپراکندگی

شاخص‌های تمرکز

میانگین حسابی- میانگین وزنی- میانگین هندسی

میانه- چندک ها

نما

شاخص پراکندگی

دامنه تغییرات- دامنه چندکی – انحراف از میانگین- واریانس- انحراف معیار- ضریب تغییرات

شاخص های توزیع

شاخص چولگی

شاخص برجستگی

نمودار جعبه‌ای- مقایسه و نمایش تصویری شاخص‌های آماری

تغییر مقیاس ومبدا

استاندارد سازی

فصل دوم: احتمال وآنالیز ترکیبی

آنالیز ترکیبی وجایگشت

ترتیب و ترکیب

مسائل

فضای نمونه و پیشامد

محاسبه احتمال و شانس

انواع پیشامد

اصول احتمال

احتمال فضای نمونه نامتناهی وپیوسته

احتمال شرطی

قوانین احتمال

پیشامدهای مستقل و مجزا

قضیه ضرب و قضیه بیز

فرمول احتمال بینر وتفکیک احتمال

درس سوم: متغیرهای تصادفی وتوابع توزیع

متغیر تصادفی- تکیه گاه متغیر تصادفی- متغیر تصادفی پیوسته و گسسته

خواص توابع توزیع

توابع چگالی

تابع احتمال و توزیع احتمال

فصل چهارم :امید ریاضی

برخی از خواص امید ریاضی

گشتاورها

تابع مولد گشتاور

امید ریاضی برای متغیر تصادفی پیوسته

امید ریاضی وگشتاور ها برای توابع چگالی دومتغیره

فصل پنجم :متغیرهای تصادفی دو وچند بعدی

تابع توزیع دو متغیره

کوواریانس یا همپراشی

ضریب همبستگی خطی بین XوY

فصل ششم : برخی توابع توزیع گسسته

متغیر تصادفی برنولی ودو جمله ای

مد توزیع دو جمله ای

متغیر تصادفی هندسی نوع اول

متغیر تصادفی دو جمله ای منفی نوع اول

متغیر تصادفی دو جمله ای منفی نوع دوم

متغیر تصادفی فوق هندسی

تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله توزیع دو جمله ای

متغیر تصادفی پواسون

تقریب توزیع دو جمله ای به وسیله توزیع پواسون

توزیع یکنواخت

فصل هفتم : برخی توابع توزیع پیوسته

توزیع یک نواخت پیوسته

متغیر تصادفی نمایی

رابطه توزیع هندسی وتوزیع نمایی

توزیع گاما

توزیع نرمال

محاسبه مقادیر احتمال متغیر تصادفی نرمال

تقریب توزیع دو جمله ای به توزیع نرمال

تقریب توزیع دو پواسون به توزیع نرمال

فصل هشتم : توزیع های نمونه ای

نمونه تصادفی

آماره ها و توزیع آن

آماره مرتب ،میانه و برد نمونه

تابع توزیع نمونه‌ای

نامساوی چبی چف

قضیه حد مرکزی

فصل نهم : توزیع های برخی آماره ها

توزیع نمونه ای میانگین نمونه X

توزیع نمونه ای واریانس نمونه s

توزیع خی دو

توزیع کای ۲ و خصوصیات آن

تابع توزیع آمار مرتب

محاسبه مقادیر احتمال T

توزیع نمونه ای نسبت واریانس های نمونه

تقریب توزیع F به توزیع خی دو

توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها

توزیع T و خصوصیات آن

توزیع F خصوصیات آن

فصل دهم : روش های برآوردیابی

پارامتر، برآورد و برآوردگر

برآورد به روش گشتاور ها

برآوردگر نقطه‌ای

برآورد به روش حداکثر احتمال

خواص برآورد کننده ها

متوسط مربع خطا MSE

برآورد کننده سازگار

آماره کافی

خاصیت پایایی برآورد کننده ها

برآورد فاصله ای

فاصله اطمینان برای متغیر تصادفی نمایی با پارامتر مجهول

فاصله اطمینان برای نسبت p با نمونه زیاد در توزیع برنولی

فاصله اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه با نمونه زیاد

فاصله اطمینان برای نسبت واریانس های دو متغیر تصادفی نرمال

فاصله اطمینان برای تفاضل میانگین های دو جامعه نرمال

فصل یازدهم : آزمون فرض

انواع فرض ها وآزمون ها

خطای آزمون

ناحیه بحرانی و آماره آزمون

مراحل انجام یک آزمون فرض

آزمون فرض های آماری برای پارامترهای جامعه

آزمون فرض برای میانگین نرمال با واریانس نا معلوم

آزمون های مربوط به میانگین جامعه نرمال

آزمون مربوط به واریانس جامعه نرمال

آزمون مربوط به برابری میانگین دو جامعه مستقل

آزمون مربوط به تفاضل میانگین ها

آزمون فرض واریانس دو جامعه

آزمون مربوط به تفاضل نسبت دو جامعه مستقل

فصل دوازدهم : رگرسیون یا برگشت

ضریب همبستگی و رگرسیون

رگرسیون منحنی های چند جمله ای

استنباط آماری بر روی ضرایب رگرسیونی

تحلیل رگرسیون- خط برگشت

برآورد ضرایب همبستگی

عکس هایی از متن کتاب :

 

 

 

جزوه ارشد, جزوه ریاضی، pdf جزوه آمار و احتمال مهندسی, جزوه آمار,جزوه آمار و احتمال مهندسی, جزوه احتمالات, جزوه احتمالات علم و صنعت, دانلود جزوه pdf آمار و احتمال مهندسی, دانلود جزوه آمار, دانلود جزوه آمار ارشد, دانلود جزوه آمار برای ارشد, دانلود جزوه آمار برای کنکور ارشد, دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی, دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت, دانلود جزوه احتمالات, دانلود جزوه احتمالات علم و صنعت,دانلود جزوه احتمالات کنکور ارشد ، فارسی ،رایگان، download، کتاب رایگان ،book، آموزش ،فارسي، کتاب الکترونیکی ،کتاب pdf ،دانلود رایگان کتاب، دانلود کتابpdf، رايگان،