دانلود جزوه فارسی انتقال حرارت هدایت پیشرفته

دانلود جزوه فارسی انتقال حرارت هدایت پیشرفته

دانلود جزوه فارسی انتقال حرارت هدایت پیشرفته

دانلود جزوه فارسی انتقال حرارت هدایت پیشرفتهجزوه پیش رو شامل فصول زیر می باشد که به خوبی تمامی موارد را پوشش می دهد:

فرمولیته کردن مساله (جلسه اول)
شرایط مرزی، ظرفیت گرمایی فشرده و تبدیل مختصات (جلسه دوم)
پره ها و روش کلی حل معادلات مشتقات جزیی (جلسه سوم)
انتقال حرارت یک بعدی و دوبعدی (جلسات چهارم و پنجم)
شرایط مرزی وابسته به زمان و بی بعد سازی (جلسه ششم)
اجسام نیمه بینهایت و مختصات استوانه ای (جلسات هفتم و هشتم)
مختصات کروی (جلسه نهم)