تعادل انیون-کاتیون درتغذیه گاو شیری(پاورپوینت)

تعادل انیون-کاتیون درتغذیه گاو شیری(پاورپوینت)

تعادل انیون-کاتیون درتغذیه گاو شیری(پاورپوینت)

 

 

عنوان فایل :
DCAD in Dairy Cattle Nutrition 
 قالب بندی:  پاور پوینت
  فهرست :
مقدمه
مفهوم الکالوزواسیدوز
الکالوز=Alkalosis
اسیدوز=Acidosis
الکالوزمتابولیکی=Metabolic alkalosis
اغما=coma
PTH=هورمون parathroid
کاهش سطح کلسیم خون=Hipocalcemia
Periparturient paresis=تب شیر
میلی اکی والان ها
DCAB
معادله DCAB
دستکاری DCAD
 شرح مختصر:
به طور معمول دربحث تغذیه’مواد معدنی واز جمله موادی که دارای خواص الکترولیتی هستند ازنظرعملکردی به عنوان واحدهایی مجزا درنظرگرفته می شوند.با وجود این ’دربحث فیزیولوژی’الکترولیت ها باید درکناریکدیگر مورد توجه قرار گیرند’زیرا سلول ها جهت کارایی درانجام وظایف خود به تعادلی ویژه ازانیون ها وکاتیون ها نیازدارند.
فرایندهای فیزیولوژیکی دردامنه محدودی ازشرایط وبه ویژه PHصورت می گیرند.علاوه بران سیستم های انزیمی ودرنتیجه متابولیسم سلول به PHحساس است.
عکس هایی از پاورپوینت:
 
اختلاف کاتیون-آنیون جیره؛ تعادل اسید-باز؛ عملکرد شیردهی؛ گاو شیری؛ هیپوکلسیمی ،  تعادل انیون و کاتیون در گاو شیری تعادل انیون و کاتیون در گاو شیری تعادل انیون و کاتیون در گاو شیری   شرح مختصر:به طور معمول دربحث تغذیه’مواد معدنی واز جمله موادی که دارای خواص الکترولیتی هستند ازنظرعملکردی به عنوان واحدهایی مجزا درنظرگرفته می شوند.با وجود این ’دربحث فیزیولوژی’الکترولیت ها باید درکناریکدیگر مورد توجه قرار گیرند’زیرا سلول ها جهت کارایی درانجام وظایف خود به تعادلی ویژه ازانیون ها وکاتیون ها نیازدارند. فرایندهای فیزیولوژیکی دردامنه محدودی ازشرایط وبه ویژه PHصورت می گیرند.علاوه بران سیستم های انزیمی ودرنتیجه متابولیسم سلول به PHحساس است. اختلاف کاتیون-آنیون جیره؛ تعادل اسید-باز؛ عملکرد شیردهی؛ گاو شیری؛ هیپوکلسیمی ،  تعادل انیون و کاتیون در گاو شیری تعادل انیون و کاتیون در گاو شیری تعادل انیون و کاتیون در گاو شیری   شرح مختصر: به طور معمول دربحث تغذیه’مواد معدنی واز جمله موادی که دارای خواص الکترولیتی هستند ازنظرعملکردی به عنوان واحدهایی مجزا درنظرگرفته می شوند.با وجود این ’دربحث فیزیولوژی’الکترولیت ها باید درکناریکدیگر مورد توجه قرار گیرند’زیرا سلول ها جهت کارایی درانجام وظایف خود به تعادلی ویژه ازانیون ها وکاتیون ها نیازدارند. فرایندهای فیزیولوژیکی دردامنه محدودی ازشرایط وبه ویژه PHصورت می گیرند.علاوه بران سیستم های انزیمی ودرنتیجه متابولیسم سلول به PHحساس است.