برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (word)

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد  (word)

برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (word)

 بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى٬ دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در ميان فقهای شيعه و سنی مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ٬ تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ٬ اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصيص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نيز با تردید در روایات دال بر نصف بودن دیه زن به جهت ایراد در سند٬…

20 اکتبر 2017
1501 بازدید