ارزیابی شاخص های مکانیزاسیون اراضی شالیکاری استان گیلان

ارزیابی شاخص های مکانیزاسیون اراضی شالیکاری استان گیلان

ارزیابی شاخص های مکانیزاسیون اراضی شالیکاری استان گیلان

مقدمه:تعاریف وعبارات برای توضیح مکانیزاسیون بصورت جهانی استاندارد شده است .عبارتی که در یک کشور برای تعریف مکانیزاسیون بکار می رود وممکن است در کشور دیگر همان معنی رانداشته باشد درسال 1964 کشورهای اتحادیه اروپا در انتخاب عبارت مناسب برای مکانیزاسیون با مشکل مواجه شدند وبرای رفع این مشکل از یک فرهنگ لغایت مصور کشاورزی که توسط stein metz نوشته وبا شش زبان ترجمه گردیده استفاده نمودند. بعدها کشورهای آسیایی شرقی نیز این عبارات و تعاریف را بکار…