گزارش کارآموزی: شهرداری

گزارش کارآموزی: شهرداری

تعداد صفحات: ۵۷ صفحه —–قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..

 
فهرست مطالب
مقدمه:۴
فصل اول :۵
آشنایی کلی با مکان کارآموزی و قوانین مهم آن.. ۵
فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی و قوانین مهم آن.. ۶
طرح تفصیلی شهرداری گرگان :۸
فصل دوم. ۱۰
ارزیابی ( بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز). ۱۰
فصل سوم. ۱۳
آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات… ۱۳
تایید نقشه :۱۶
صدور پروانه :۱۶
اعلام ضابطه ها :۱۷
پیشنهادات:۱۷
فرم های مربوطه :۱۸
 

 
لازم به…