کتاب کنوز ورموز علامه حسن زاده آملی

کتاب کنوز ورموز علامه حسن زاده آملی

کتاب کنوز ورموز علامه حسن زاده آملی

رموز و اسرار الف و لام و میم (الم)
به بسم الله الرحمن الرحیم است کنوزى کان الف و لام و میم است
کنوز جمع کنز، گنجینه و گنج را گویند و گنج را دائما با سر و پنهانى سر و سرى است ، لذا کنوز هم هموزن با رموز است و هم متن و حقیقت او را رموز تشکیل مى دهد. لذا حروف مقطعه قرآن هم رموزند و هم کنوز؛ و صاحبدلان داراى سر و رندان صاحب رمز و غمز را با آن سر و سرى است . لذا مولاى مکرمم که خود عین کنوز است و نیز عین رموز. در این باب بدین رموز کنوز تجلى یافت و خود را در…