کتاب درب سنگی(باستانی ونایاب) PDF

کتاب درب سنگی(باستانی ونایاب) PDF

کتاب درب سنگی(باستانی ونایاب) PDF

کتاب درب سنگی(باستانی ونایاب) PDF 
آموزش باز کردن ورودی ها
درب و ورودی های مقبره ها
 

 
شناخت درها وسنگها ودفاین پلمب وساروج …..
اتاقک ها
حفره ها
درب ها
راه پله ها
مقبره ها
غار ها
تونل ها
نوشته های روی صخره ها
تله ها

 
 …