پکیج انواع نماد شماره۱

پکیج انواع نماد شماره1

پکیج انواع نماد شماره۱

اگر کتاب های باستانی شناسی را مطالعه کرده و چیز زیادی دست گیرتان نشده،دنبال تفسیر نماد خود میگردید و جایی پاسخ درستی نمیابید،
علامتی مشاهده کرده که در کتب های مربوط تفسیرش را نمی ببید.
اگر در شناخت نمادها ضعیف هستید و به کمک کارشناس نیاز دارید.
پیشنهاد ما این مجموعه با ارز ش است کی طی چند سال جمع آوری شده است.
نقطه قوت این پکیج ها در این است که شامل تفسیرهای ممتاز اساتید برجسته ایی همچون استاد باقری میباشد  و از نمادهای مختلفی که…