طراحی و استقرار روش جدید سم زدایی سریع از واکسن سیاه سرفه

طراحی و استقرار روش جدید سم زدایی سریع از  واکسن سیاه سرفه

طراحی و استقرار روش جدید سم زدایی سریع از واکسن سیاه سرفه

فهرست مطالبعنوان صفحهخلاصه فارسی ۱فصل اول: کلیات۱-۱. بیان مسئله ۳۱-۲. تاریخچه بیماری سیاه سرفه ۴۱-۳. باکتریولوژی ۷۱-۴. ترکیبات مهم باکتری سیاه سرفه ۱۰۱-۴-۱. توکسین پرتوسیس ۱۰۱-۴-۲. فیلامنتوس هموگلوتینین (FHA) 121-4-3. فیمبریه و آگلوتینین ها ۱۳۱-۴-۴. پرتکتین ۱۵۱-۴-۵. آدنیلات سیکلاز (ACT) 161-4-6. تراکئال سایتو توکسین (TCT) 171-4-7. توکسین حساس به حرارت ۱۸۱-۴-۸. BrKA 181-4-9. اندوتوکسین ۱۹۱-۵. سویه های بوردتلا پرتوسیس ۱۹۱-۶. اپیدمیولوژی ۲۰ ۱-۶-۱. وضعیت بیماری در ایران ۲۱۱-۷. بیماری زایی سیاه سرفه ۲۱۱-۸….