سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین

سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین

سینماتیک و دینامیک ماشینها مارتین به فارسی (دینامیک ماشین مارتین) جورج هنری مارتین

ترجمۀ فارسی سینماتیک و دینامیک ماشین هااثر: جرج اچ مارتین که فایل آن،حدود ۵۴۶  صفحه
است،تقدیم حضورتان می گردد.
عناوین کتاب:
فصل ۱ : سینماتیک ماشینها ( مفاهیم اساسی )
فصل ۲ : خصوصیات حرکت ، حرکت نسبی روش های انتقال حرکت
فصل ۳ : مکانیزمهای میله ای
فصل ۴ : مراکز آنی
فصل ۵ : تعیین سرعت به روش استفاده از مراکز آنی و مولفه ها
فصل ۶ : تعیین سرعت در مکانیزم ها به روش سرعت های نسبی
فصل ۷ : شتابها در مکانیزم ها
فصل ۸ : نمودارهای سرعت و شتاب و مشتق گیری به…

 

رمز فایل در صورت نیاز : fbsep7.ir