دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلد اول و دوم – کلارنس ری وایلی – ترجمه سیامک کاظمی – pdf

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته - جلد اول و دوم - کلارنس ری وایلی - ترجمه سیامک کاظمی - pdf

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته – جلد اول و دوم – کلارنس ری وایلی – ترجمه سیامک کاظمی – pdf

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول و دوم
تالیف کلارنس ری وایلی ترجمه سیامک کاظمی
منبع رشته ریاضی
 
شامل :

 
فصل ۷ : سری ها و انتگرالهای فوریه
فصل ۸ : تبدیل لاپلاس
فصل ۹ : معادله های دیفرانسیل جزئی
فصل ۱۵ : تابع های تحلیلی یک متغیر مختلط
فصل ۱۶ : سری های نامتناهی در صفحه مختلط
فصل ۱۷ : نظریخ مانده ها
فصل ۱۸ : نگاشت همدیسی…