دانلود مقاله ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

دانلود مقاله ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

دانلود مقاله ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

 

 

عنوان مقاله :   ارزیابی یک حسگر مقاومت مکانیکی پیوسته پروفیل خاک تحت شرایط مزرعه ای

منتشر شده در چهارمین  کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در سال ۱۳۸۹

مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف عباسپورگیلانده ، عزت اله عسکری اصلی ارده، غلامحسین شاهقلی، استادیاران گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه رحیمی اجدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عادل احمدی آرا – مربی مرکز آموزش کشاورزی رشت
خلاصه مقاله:

تعیین مقاومت مکانیکی خاک اساس تعیین عمق خاک ورزی در سیستم خاک ورزی دقیق را تشکیل می دهد. مقاومت مکانیکیخاک به صورت مقاومت در برابر تغییر شکل خاک توصیف میگردد. استفاده از نفوذسنج مخروطی استاندارد برای اندازه گیریمقاومت مکانیکی خاک کاری زمانبر و خسته کننده است و به این دلیل، رویکردهای اخیر به سمت ساخت حسگرهای درحال حرکت گسترش یافته است. در این تحقیق، به ارزیابی یک سیستم اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی خاک پرداختهشده است. آزمایشات مزرعهای در مزرعه تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، در زمینی با بافت سیلتی لومی، با دوسطح رطوبتی (نسبتاً خشک و مرطوب) و در سه سطح سرعت پیشروی انجام شدبا استفاده از حسگر مذکور شاخصدر چهار عمق، اندازه گیری شد. آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و (CSRI) مقاومت مکانیکی پیوسته خاکبه عنوان داده های (CI) در سه تکرار انجام پذیرفت. داده های به دست آمده با داده های حاصل از نفوذسنج مخروطی استانداردمعنی دار CSRI مرجع، مقایسه گردید. نتایج بدست آمده، حاکی از آن بود که اثرات اصلی رطوبت و عمق، بر روی شاخصگردید. سرعت پیشروی CSRI بودند. بطوریکه افزایش رطوبت سبب کاهش این شاخص و افزایش عمق سبب افزایشبدست آمد.  همبستگی خوبی بین مقادیر CSRI تاثیری بر مقادیرCI و CSRI نداشت.

کلمات کلیدی:
خاک ورزی دقیق ،مقاومت مکانیکی پیوسته خاک ،نفوذسنج مخروطی استاندارد ، حسگر در حال حرکت.